Παράταση προθεσμίας αιτήσεων Μητρώου Δικηγόρων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Παρατείνεται μέχρι τις 22 Μαΐου 2017 για τους δικηγόρους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο υπό σύσταση Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 12205/16.8.2016 (ΦΕΚ Β΄2864/9.9.2016). Στους εγγεγραμμένους στο μητρώο δικηγόρους θα ανατίθεται από το ελληνικό Δημόσιο η παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο, η αίτηση διεθνούς προστασίας των οποίων απορρίπτεται σε πρώτο βαθμό και οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών.
Ο αριθμός των δικηγόρων που θα εγγραφούν στο μητρώο, όπως έχει προβλεφθεί στη σχετική προκήρυξη (βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα www.asylo.gov.gr) είναι τέτοιος ώστε αφενός να διασφαλίζεται η εξειδίκευση των δικηγόρων με τη σταθερή τους ενασχόληση με το αντικείμενο και αφετέρου, βάσει του αριθμού των υποβαλλόμενων προσφυγών, ο κάθε δικηγόρος να αναλαμβάνει ικανό αριθμό υποθέσεων το μήνα.
Η αμοιβή για κάθε υπόθεση, σύμφωνα με το άρθ. 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., θα είναι 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Οι συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους προσφεύγοντες θα γίνονται σε χώρο που θα διατεθεί από την Υπηρεσία, ενώ θα παρέχεται και διερμηνεία.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
Το μητρώο θα συσταθεί μετά από γραπτή διαγωνιστική διαδικασία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα, μεταξύ των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση και που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με όσα αναλυτικά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.asylo.gov.gr).
Σημειώνεται ότι, όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση συμμετοχής, δεν θα χρειαστεί να προβούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.