Παράταση αδειοδότησης ιαματικού τουρισμού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Παρατείνονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 (έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016), οι προθεσμίες για την:
– προμήθεια του ειδικού σήματος λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας και Κέντρων Αναζωογόνησης
– αναγνώριση υφιστάμενων ιαματικών πόρων κ.λπ.
Συγκεκριμένα:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/881 και άλλες διατάξεις»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η χορήγηση νέας προθεσμίας μέχρι 31/12/2017 στις εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για παράταση των προθεσμιών που τίθενται κυρίως για την παροχή στις εγκαταστάσεις/επιχειρήσεις αυτές του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.
Η αναγκαιότητα της χορήγησης της νέας προθεσμίας στοιχειοθετείται για τους εξής λόγους: Μετά την ψήφιση ν. 4412/2016 παρουσιάστηκαν αντικειμενικές δυσκολίες στην ανάθεση των αναγκαίων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες ισχύουν μέχρι και σήμερα. Περαιτέρω, δεδομένου ότι εκκρεμεί η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπουν τις τεχνικές προδιαγραφές κατηγοριοποίησης των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού/Θερμαλισμού και προκειμένου να μην υπάρχει κενό στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση της εν λόγω παράτασης. Αλλά και μετά την έκδοση των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων, είναι αναγκαία η ύπαρξη ικανού χρονικού διαστήματος προκειμένου οι εγκαταστάσεις/επιχειρήσεις να προσαρμοστούν για να ενταχθούν στην επιθυμητή διαβάθμιση. Επιπλέον, με την εισαγόμενη ρύθμιση εξασφαλίζεται η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων. Τέλος, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται διαγωνισμοί για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, από τους οποίους, σε περίπτωση μη χορήγησης της προτεινόμενης παράτασης, δεν θα δύνανται να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο …
Χορηγείται νέα προθεσμία για τις αδειοδοτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17 παρ.3, 22 παρ.1 και 23 παρ.1 του ν. 3498/2006 (Α’230) έως 31.12.2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail