Παγκόσμιος κώδικας δεοντολογίας για συναλλαγματικές ισοτιμίες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Όλες οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) δεσμεύονται αποφασιστικά να υποστηρίξουν και να προωθήσουν την τήρηση του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας («Κώδικας»), σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Ειδικότερα αναφέρεται «Σήμερα, 15 από τις κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξέδωσαν ταυτόχρονα δηλώσεις δέσμευσης για τον κώδικα. Οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ θα το πράξουν το 2018. Με αυτές τις δηλώσεις, αυτές οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ αποδεικνύουν ότι δεσμεύονται να συμμορφωθούν με τις αρχές του Κώδικα όταν ενεργούν ως συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος και εξασφαλίζουν την ευθυγράμμιση των εσωτερικών τους πρακτικών και διαδικασιών με τις αρχές του Κώδικα. Με αυτές τις δηλώσεις δέσμευσης, υπογραμμίζουν ότι οι αρχές του Κώδικα είναι σημαντικές για την προώθηση της ακεραιότητας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της χονδρικής αγοράς συναλλάγματος.
Οι ακόλουθες κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ εκδίδουν δηλώσεις δέσμευσης σήμερα είναι: Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας, Banca d’Italia, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale Λουξεμβούργου, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».