Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας αγοράς Συναλλάγματος

ΔΙΕΘΝΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Όλες οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) δεσμεύονται να υποστηρίζουν και να προάγουν την τήρηση του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για την αγορά Συναλλάγματος (ο «Κώδικας»). Σήμερα επτά κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, εξέδωσαν ταυτόχρονα Δηλώσεις Δέσμευσης για την τήρηση του Κώδικα σε συνέχεια αντίστοιχων δηλώσεων από 22 κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ το Νοέμβριο του 2017 και το Φεβρουάριο του 2018. Με την έκδοση αυτών των δηλώσεων, όλες οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ εκφράζουν τη δέσμευσή τους να τηρούν τις αρχές του Κώδικα όταν ενεργούν ως συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος και να μεριμνούν ώστε οι εσωτερικές πρακτικές και διαδικασίες τους να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του Κώδικα. Μέσω των Δηλώσεων Δέσμευσης υπογραμμίζουν ότι οι αρχές του Κώδικα είναι σημαντικές για την προώθηση της ακεραιότητας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος. Προκειμένου να επιτευχθεί τελικά ο στόχος του Κώδικα, οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν και όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος να τον τηρούν.
Οι ακόλουθες κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ εκδίδουν σήμερα Δηλώσεις Δέσμευσης: Bulgarian National Bank, Τράπεζα της Ελλάδος, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Central Bank of Malta, Banka Slovenije και Národná banka Slovenska.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΕΣΚΤ αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, είτε έχουν υιοθετήσει το ευρώ είτε όχι:
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Bulgarian National Bank, Česká národní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Ireland, Τράπεζα της Ελλάδος, Banco de España, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Banca d’Italia, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank, the Bank of England, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η δήλωση Δέσμευσης για την τήρηση του Παγκόσμιου Κώδικα Συναλλάγματος είναι:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής «Ίδρυμα») έλαβε γνώση του περιεχομένου του Παγκόσμιου Κώδικα Συναλλάγματος (εφεξής «Κώδικας») και αναγνωρίζει τον Κώδικα ως σύνολο αρχών που θεωρούνται γενικώς ως ορθή πρακτική στην αγορά συναλλάγματος (εφεξής «Αγορά Συναλλάγματος»). Το Ίδρυμα επιβεβαιώνει ότι ενεργεί ως Συμμετέχων στην Αγορά, όπως αυτός ορίζεται στον Κώδικα, καθώς και ότι δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές του στην Αγορά Συναλλάγματος (εφεξής «Δραστηριότητες») σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα. Προς το σκοπό αυτό, το Ίδρυμα έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα, με βάση το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των Δραστηριοτήτων του, καθώς και τη φύση της συμμετοχής του στην Αγορά Συναλλάγματος, προκειμένου οι Δραστηριότητές του να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του Κώδικα.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail