Παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Χαιρετίζουμε την ανάκαμψη της παγκόσμιας ανάπτυξης και των επενδύσεων. Ενώ οι αναπτυξιακές προοπτικές ενισχύονται για τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες (EMDE), οι προοπτικές ανάπτυξης για πολλές χώρες, κυρίως εξαγωγείς βασικών προϊόντων και μικρά και εύθραυστα κράτη, θα βελτιωθούν σταδιακά, αναφέρεται σε ανακοίνωση της διακυβερνητικής ομάδας εικοσιτεσσάρων για τη Διεθνή Νομισματική Πολιτική και Ανάπτυξη.
Επίσης τονίζεται «Επιπλέον, οι αυξημένοι κίνδυνοι προκύπτουν από την πιθανή απότομη συρρίκνωση των οικονομικών συνθηκών, την περαιτέρω άνοδο του προστατευτισμού και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των οικονομιών μας, αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Η ενισχυμένη παγκόσμια συνεργασία και η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης για όλες τις χώρες.
Ειδικότερα:
1. Οι πρόσφατοι εμπορικοί περιορισμοί αποτελούν μείζονα ανησυχία. Για να ενισχύσουμε τη συμβολή του εμπορίου στην παγκόσμια οικονομία, καλούμε την εργασία προς ένα ανοικτό, βασισμένο σε κανόνες, πολυμερές και δίκαιο σύστημα εμπορικών συναλλαγών που ωφελεί όλους.
2. Η ψηφιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές θα δημιουργήσουν περαιτέρω ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Καλούμε τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΔΧΙ) να ενισχύσουν το συνεργατικό τους έργο όσον αφορά τις πολιτικές απαντήσεις, ώστε οι χώρες να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες αυτές και να διαχειριστούν τους σχετικούς κινδύνους. Ενθαρρύνουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να αξιολογούν τις επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, και να υποστηρίζουν πολυμερείς απαντήσεις.
3. Ενώ οι EMDE διαχειρίζονται τους κινδύνους που απορρέουν από τις ασταθείς ροές κεφαλαίων χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό πολιτικών μέτρων, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της συνέπειας και της ελκυστικότητας των συμβουλών του ΔΝΤ όσον αφορά τη θεσμική του θεώρηση. Ζητούμε μια ισορροπημένη και βασισμένη στο περιβάλλον αξιολόγηση των μέτρων μακροπροληπτικής και ροής κεφαλαίων. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο πώς ο συντονισμός της διεθνούς πολιτικής μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της μεταβλητότητας της ροής κεφαλαίων.
4. Καλούμε για ένα ισχυρό Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Δίκτυο Ασφαλείας, με κέντρο ΔΝΤ με επαρκείς πόρους, με βάση τις ποσοστώσεις. Ζητάμε τουλάχιστον τη διατήρηση της τρέχουσας δανειοδοτικής ικανότητας του ΔΝΤ και την αποκατάσταση του ιστορικού λόγου του Ταμείου από τους ίδιους στους δανεισμένους πόρους. Προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση της 15ης γενικής αναθεώρησης των ποσοστώσεων, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για μια νέα μέθοδο ποσοστώσεων, από τις εαρινές συνεδριάσεις του 2019 και όχι αργότερα από τις ετήσιες συνεδριάσεις του 2019. Ανησυχούμε για την αργή πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και καλούμε το IMFC να επιδιώξει συναίνεση μεταξύ των μελών του για να εξασφαλίσει την έγκαιρη ολοκλήρωση.
Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για μια αναθεωρημένη συνταγή ποσοστώσεων που αυξάνει το βάρος του PPP του ΑΕΠ στο μείγμα ΑΕΠ και περαιτέρω μετατοπίζει τα μερίδια των ποσοστώσεων από προηγμένες οικονομίες σε δυναμικά EMDE. Η αναπροσαρμογή των μεριδίων συμμετοχής σε ποσοστώσεις δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος άλλων EMDE και θα πρέπει να προστατεύει τα μερίδια και τη φωνή των ποσοστώσεων όλων των χωρών που είναι επιλέξιμες για το Ταμείο για τη Μείωση της Φτώχειας και την Ανάπτυξη (PRGT) και τα μικρά αναπτυσσόμενα κράτη.
Καλούμε μια τρίτη έδρα για την υποσαχάρια Αφρική να ενισχύσει τη φωνή και την εκπροσώπηση της περιοχής, αλλά όχι εις βάρος των άλλων προέδρων της EMDE.
5. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από το ΔΝΤ για τη διεύρυνση του ρόλου και της χρήσης των Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων ως μέσου διεθνούς συνεργασίας και εν προκειμένω για την πιο ενεργή χρήση του ως αποθεματικού νομίσματος, Χορηγήσεις ΕΤΔ.
6. Κατά την αναθεώρηση των εγκαταστάσεων του ΔΝΤ για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, υποστηρίζουμε μια πιο ολοκληρωμένη δέσμευση που περιλαμβάνει την επέκταση των πόρων του PRGT, την αύξηση της πρόσβασης ανάλογα με τις ανάγκες των χωρών και την εισαγωγή ενός προληπτικού μέσου. Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του ΔΝΤ και του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG) για την προετοιμασία των χωρών για την εφαρμογή του αναθεωρημένου πλαισίου για τη σταθερότητα του χρέους για τα ΚΕΕ. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη αξιολόγηση της πρόσφατης αξιολόγησης του Ταμείου Ανεξάρτητης Αξιολόγησης του ΔΝΤ σχετικά με τις εργασίες του Ταμείου σχετικά με τα ευάλωτα κράτη, την πλήρη υποστήριξη των συστάσεών του για την ενίσχυση της εμπλοκής με ευάλωτα κράτη και προσβλέπουμε στο σχέδιο συνέχειας του Ταμείου.
7. Προτρέπουμε τη συνεχή υποστήριξη των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της διεθνούς κοινότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες που πλήττονται δυσανάλογα από τις κρίσεις των προσφύγων και ενθαρρύνει τη συνεχή επιδίωξη αναπτυξιακών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής πρόκλησης.
8. Προσβλέπουμε στα αποτελέσματα του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τη Μετανάστευση. Ζητούμε περισσότερες αναλυτικές εργασίες για την αξιολόγηση των πιθανών μακροοικονομικών και αναπτυξιακών επιπτώσεων σε εκείνες τις χώρες που αντιμετωπίζουν αυστηρότερους κανονισμούς μετανάστευσης.
9. Ζητούμε επίσης συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης μείωσης των σχέσεων ανταποκριτριών τραπεζών σε ορισμένες χώρες. Από την άποψη αυτή, ανησυχούμε για το αυξημένο κόστος των εμβασμάτων και ζητούμε από τους διεθνείς οργανισμούς να εντοπίσουν τα εμπόδια και τα μέσα για τη μείωση του κόστους στο 3% του ποσού που καταβλήθηκε, σύμφωνα με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης (SDGs).
10. Οι κίνδυνοι για τη διατηρησιμότητα του χρέους έχουν αυξηθεί σε πολλές χώρες, ιδίως στις χώρες με χαμηλό εισόδημα. Χρησιμοποιώντας υπεύθυνα το χρέος για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας μέσω της εγχώριας κινητοποίησης πόρων και την ανάπτυξη μηχανισμών χρηματοδότησης για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στις δομές του χρέους, θα μειωθεί η ευπάθεια του χρέους και θα αυξηθεί ο δημοσιονομικός χώρος για τη χρηματοδότηση των υποδομών προτεραιότητας και των κοινωνικών δαπανών. Καλούμε το ΔΝΤ και το WBG να αυξήσουν κατά προτεραιότητα τη συνδρομή τους για τη διαχείριση της ευθύνης και να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο και διαφανές σύστημα αναφοράς χρεών.
Τονίζουμε τις κοινές ευθύνες των οφειλετών και των πιστωτών, όπως επισημάνθηκε στις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για την αειφόρο χρηματοδότηση της G-20 και διατυπώνονται στις αρχές της UNCTAD για υπεύθυνη δανειοληψία και δανεισμό.
11. Καλούμε το ΔΝΤ και το WBG να συνεχίσουν να ενισχύουν τη βοήθειά τους για τη βελτίωση της εγχώριας κινητοποίησης πόρων. Τονίζουμε τη σημασία της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας για την ανάπτυξη δίκαιων κανόνων, την αποτροπή των επιβλαβών φορολογικών πρακτικών και του ανταγωνισμού και τη βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας. Χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στην πρωτοβουλία αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και ενθαρρύνουμε την EMDE να δεσμευτεί στα διεθνή πρότυπα για τη φορολογική διαφάνεια. Υποστηρίζουμε το Περιεκτικό Πλαίσιο Βάσης για τη Διάβρωση της Βάσης και τη Βελτίωση των Κερδών (BEPS) και ζητάμε τη λήψη μέτρων για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε αποτελεσματικά στην EMDE, έχοντας κατά νου τις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας τους. Χαιρετίζουμε την ενδιάμεση έκθεση BEPS σχετικά με τις φορολογικές προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση.
Δημιουργήσαμε την ομάδα εργασίας G-24 για τις φορολογικές πολιτικές και τη διεθνή φορολογική συνεργασία, και προσβλέπουμε στην ενδιάμεση έκθεσή της στην επόμενη μας συνεδρίαση τον Οκτώβριο. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για αποτελεσματική διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.
12. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη υιοθέτηση από το ΔΝΤ ενός ενισχυμένου πλαισίου που ενισχύει την υποστήριξή του προς τις χώρες για την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, όπου είναι μακροκριτικής, και προσβλέπουν στην προώθηση μιας διαφανούς, ειλικρινής και σταθερής δέσμευσης του Ταμείου με τις χώρες. Υποστηρίζουμε την αντιμετώπιση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της απόκρυψης των εσόδων από τη διαφθορά. Ενθαρρύνουμε την ορθολογική χρήση της εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της προσεκτικής χρήσης δεικτών τρίτων.
13. Ζητάμε από όλες τις χώρες να εφαρμόσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους βάσει της συμφωνίας για το κλίμα του Παρισιού, αντανακλώντας ταυτόχρονα την αρχή των κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών. Καλούμε τις χώρες WBG και τις ανεπτυγμένες χώρες να υποστηρίξουν τις ενεργειακές δράσεις του EMDE και τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα. Χαιρετίζουμε την ενσωμάτωση του WBG στην αντιμετώπιση των κινδύνων καταστροφών στις στρατηγικές βοήθειας της χώρας και στις επενδύσεις σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Ενθαρρύνουμε την υποστήριξη για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές.
14. Οι πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες (MDB) διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη στήριξη των χωρών για την επίτευξη των ΣΔΑ. Τους ενθαρρύνουμε να εργαστούν από κοινού και ως σύστημα σε βασικούς τομείς, βασισμένους σε συγκριτική ισχύ, για να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να καταλύσουν την ιδιωτική χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να καταστεί η υποδομή μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Η επαρκής χρηματοδότηση και η αποτελεσματική διακυβέρνηση είναι ουσιαστικής σημασίας για να μπορέσουν οι ΜΜΒ να εκπληρώσουν την εντολή τους.
15. Ενθαρρύνουμε την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση του πακέτου κεφαλαίου WBG. Ζητάμε τη σύναψη των αναθεωρήσεων της IBRD και της IFC, υποστηρίζοντας τις αρχές της Κωνσταντινούπολης για την επίτευξη ισότιμης εξουσίας ψήφου μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων και μεταβατικών χωρών, προστατεύοντας παράλληλα το μερίδιο ψήφου των μικρότερων φτωχών χωρών και παράγοντας ένα αποτέλεσμα που έχει ευρεία υποστήριξη από τα μέλη της. Προσβλέπουμε σε ένα ισχυρότερο WBG που, ως συνεταιρισμός, λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά με όλες τις χώρες-πελάτες. Προσβλέπουμε στην αποτελεσματική υλοποίηση του IDA18, το οποίο θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά την παροχή βοήθειας στα ΚΕΕ και να υλοποιήσει τα πέντε θέματα, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας και του οικονομικού μετασχηματισμού.
16. Προσβλέπουμε στην εφαρμογή της Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων του WBG και ζητούμε να βασιστούν στις προσπάθειες των χωρών να βελτιώσουν την ισότητα των φύλων και να ενσωματώσουν γενικά τα θέματα φύλου στα αναπτυξιακά τους προγράμματα. Το WBG θα πρέπει να προωθήσει περαιτέρω την αμοιβαία μάθηση ως σημαντικό στοιχείο της εφαρμογής αυτής της στρατηγικής.
17. Καλούμε επίσης το ΔΝΤ και το WBG να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της σοβαρής υποεκπροσώπησης ορισμένων περιφερειών και χωρών στις προσλήψεις και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών. Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της ποικιλομορφίας του προσωπικού και της ισορροπίας των φύλων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της πολυμορφίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ιστορικού.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail