Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Δημοσιεύτηκε η αρ. 1710/07-11-2017 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για ένταξη πράξεων στο μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» με ΑΔΑ: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ, της 1ης Ενωσιακής Προτεραιότητας, του Ε.Π.ΑΛ.&Θ. 2014-2020.
Υπάρχει μόνο μία δράση, αυτή της διάλυσης, εντός της ελληνικής επικράτειας,  ενεργών μηχανοκίνητων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, τουλάχιστον δεκαετίας (από την ημερομηνία έναρξης πλόων), εγγεγραμμένων στο αλιευτικό μητρώο, με επαγγελματική άδεια αλιείας σε ισχύ και αλιευτικά εργαλεία δίχτυα ή και παραγάδια, με αποδεδειγμένη ενεργό αλιευτική δραστηριότητα στην θάλασσα, τουλάχιστον 90 ημερών / έτος, τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται της αίτησης χρηματοδότησης.
Αποκλείονται σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία της τράτας βυθού ή και γρι-γρί.  Τα αλιευτικά σκάφη θα πρέπει επίσης να είναι ελεύθερα πάσης φύσεως βαρών και δεσμεύσεων από προηγούμενη χρηματοδότηση, εκτός της επιδοτούμενης αγοράς συσκευών δορυφορικής παρακολούθησης (VMS) και ηλεκτρονικού ημερολογίου (ERS), με πιθανή ανάκτηση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης, για τα συστήματα αυτά, από την αρμόδια υπηρεσία.
Δικαιούχοι της χρηματοδότησης, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νόμιμοι ιδιοκτήτες, τουλάχιστον ενός έτους, επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα ή οι νόμιμοι κληρονόμοι αυτών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 261/91, άρθρο 2.
Αποκλείονται αιτούντες, που ευθύνονται για διάπραξη αδικημάτων, σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, συμμετοχή στην εκμετάλλευση αλιευτικών σκαφών που ανήκουν στον κατάλογο της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όπως αναφέρεται σχετικά στον Καν. (ΕΕ) 508/2014 άρθρο 10, εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης κρατικής ενίσχυσης και όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση, από Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, για το ίδιο σκάφος.
Οι δικαιούχοι, δεσμεύονται να μην νηολογήσουν/λεμβολογήσουν νέο αλιευτικό σκάφος, εντός 5 ετών, από την παραλαβή της στήριξης.
Το ύψος της αποζημίωσης, υπολογίζεται βάση τριών μαθηματικών τύπων και 4 πινάκων με συντελεστές υπολογισμού. Κλιμακώνεται, αναλόγως των χαρακτηριστικών του αλιευτικού σκάφους (κατηγορία χωρητικότητας σε GT, κατηγορία ιπποδύναμης σε KW, κατηγορία αλιευτικών εργαλείων) και της ενεργούς αλιευτικής του δραστηριότητας (μέσος όρος αριθμού ημερών εργασίας, των 2 τελευταίων ετών). Για αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους κάτω των 6 μέτρων και με χωρητικότητα μέχρι 0,5 GT, έχει οριστεί ελάχιστο ποσό αποζημίωσης 6.000,00 ευρώ.
Η υποβολή επενδυτικών προτάσεων, από τους ενδιαφερόμενους, γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.Θ. aposyrsi.alieia.gr  με ημερομηνία έναρξης στις 09/11/2017 ώρα 10:00 και ημερομηνία λήξης στις 04/12/2017 ώρα 15:00.και ταχυδρομικά πλήρης φάκελος δικαιολογητικών επενδυτικού σχεδίου, κατατίθεται εις διπλούν, απευθείας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλ.Θ., στα οποία περιλαμβάνεται και το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής, προσυπογραμμένο από όλους τους συμπλοιοκτήτες.
Αναλυτικά ο φάκελος δικαιολογητικών, θα πρέπει κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει:
1) Πίνακα περιεχομένων.
2) Αντίγραφο αποδεικτικού της αίτησης χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά,  υπογεγραμμένο από όλους τους συμπλοιοκτήτες και με σφραγίδα του φορέα, σε περίπτωση νομικού προσώπου.
3) Πρωτότυπη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση χρηματοδότησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 της πρόσκλησης, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, από όλους τους συμπλοιοκτήτες και με σφραγίδα του φορέα, σε περίπτωση νομικού προσώπου.
4) Πλήρες αντίγραφο (και τις κενές σελίδες), της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους, σε ισχύ και των ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας, όλων των συμπλοιοκτητών.
5) Βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής νηολόγησης / λεμβολόγησης του α/κ σκάφους, σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 της πρόσκλησης, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός των ημερών άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας του α/κ σκάφους, για κάθε ένα από τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται της αίτησης, βάση συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, (τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: συσκευές VMS για τα υπόχρεα α/κ σκάφη, ημερολόγιο αλιείας, ημερολόγιο γέφυρας, τιμολόγια αλιευμάτων). Σχετικά είναι και τα υποδείγματα 7-9 της πρόσκλησης.
6) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της πρόσκλησης, περί μη διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή παραπτώματος που θίγει τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, μη συμμετοχής στην εκμετάλλευση σκαφών περιλαμβανομένων στον κατάλογο της παράνομης λαθραίας και άναρχης αλιείας, μη υπαγωγής σε άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα ή αναπτυξιακό νόμο, ούτε έχει δεσμεύσεις, με εξαίρεση επιχορηγούμενες δαπάνες, για αγορά αλιευτικών εργαλείων.
7) Τουλάχιστον 3 έγχρωμες φωτογραφίες του σκάφους, εντός της θάλασσας, διαφορετικής γωνίας λήψης (μετωπική και πλευρικές), που θα φέρουν ημερομηνία λήψης και εμφανή την σήμανση του σκάφους (όνομα, αριθμός και λιμάνι νηολόγησης / λεμβολόγησης.
Σε περίπτωση εταιρίας απαιτείται επιπλέον:
8) Καταστατικό ή Εταιρικό του φορέα (κατά περίπτωση), και την τελευταία τροποποίηση του, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
9) Απόφαση Δ.Σ. ή άλλου αρμόδιου οργάνου, όπως προσδιορίζεται στο καταστατικό του φορέα, για τον ορισμό υπεύθυνου υλοποίησης της πράξης, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος για την υπογραφή των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων.
10) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση.
12) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας, του Υ.Α.Α.&Τ. γίνεται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων μοριοδότησης, αναλόγως των χαρακτηριστικών του αλιευτικού σκάφους (κατηγορία χωρητικότητας σε GT, κατηγορία ιπποδύναμης σε KW, ολικού μήκους, παλαιότητας) και της ενεργούς αλιευτικής του δραστηριότητας του (μέσος όρος αριθμού ημερών εργασίας, των 2 τελευταίων ετών), όπως αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα 1 της πρόσκλησης.