Ομαδικές αγωγές συνταξιούχων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Σε ομαδικές αγωγές συνταξιούχων προχωρά ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα προσκαλεί όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε ομαδικές αγωγές αναδρομικής διεκδίκησης των περικοπών των συντάξεων από τους μνημονιακούς νόμους 4051/2012, 4093/2012 και 3986/2011 (εισφορά Αλληλεγγύης).
Σε ανακοίνωση επισημαίνεται «οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Η απόφαση αυτή ισχύει μόνο για όσους προσέφυγαν και δεν έχει αυτόματη ισχύ για όλους τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε συνταξιούχος μπορεί με αγωγή, στα αρμόδια δικαστήρια, να διεκδικήσει αναδρομικά και έντοκα τις απώλειες που υπέστη από την εφαρμογή των πιο πάνω νόμων.
Για το λόγο αυτό, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου  την 5.5.2017, αποφασίστηκε να αναλάβει ο Σύλλογος την διαδικασία οργάνωσης και συντονισμού των  ομαδικών αγωγών, όσων συναδέλφων επιθυμούν να προβούν στις σχετικές διεκδικήσεις και να καταβάλει o Σύλλογος, τα δικαστικά έξοδα,  40 ευρώ, για τη μία αγωγή για τις κύριες συντάξεις. Όσον αφορά στα  δικαστικά έξοδα,  40 ευρώ, για τη δεύτερη αγωγή για τις επικουρικές συντάξεις, το θέμα θα συζητηθεί στην Γενική Συνέλευση την 31.5.2017, όπου θα εξεταστεί η δυνατότητα καταβολής  των εξόδων,  στα  πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων. Επίσης η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου σε περίπτωση θετικής έκβασης θα είναι κατά μέγιστο 2% επί των καθαρών ποσών που θα εισπράξει κάθε συνάδελφος και θα συμφωνηθεί με την υπογραφή εργολαβικού της δίκης μεταξύ  του δικηγορικού γραφείου και κάθε συναδέλφου χωριστά.
Για τα θέματα της διαχείρισης των  ομαδικών  αγωγών, είμαστε σε συζητήσεις με νομικά γραφεία προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι λεπτομέρειες θα σας γίνουν γνωστές στη Γενική Συνέλευση της 31.5.2017.
1. Τι διεκδικούμε και πως.
Διεκδικούμε  τα ποσά  από τις περικοπές της κύριας και επικουρικής σύνταξης ή της προσυνταξιοδοτικής παροχής, δώρο Χριστουγέννων/Πάσχα και επίδομα αδείας μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου (ν.4387/2016), τον Ιούνιο 2016, και ειδικότερα τις περικοπές  που επιβλήθηκαν με τους:
• Ν.4051/2012
• Ν.4093/2012
• και Ν.3986/2011 (εισφορά Αλληλεγγύης),
• Η διεκδίκηση της εισφοράς Αλληλεγγύης, η οποία διατηρήθηκε και με το Ν. 4387/2016   αφορά  και στα νέα ποσά περικοπών από Ιούνιο 2016 και μετέπειτα.
► α. Η διεκδίκηση,  για τις περικοπές στις κύριες συντάξεις του ΙΚΑ ή τις περικοπές στις προσυνταξιοδοτικές παροχές ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, θα γίνει με την κατάθεση ομαδικών αγωγών που  θα περιλαμβάνει ομάδα συναδέλφων ανά δικόγραφο.
β. Η διεκδίκηση,  για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις του ΕΤΕΑ, θα γίνει με την κατάθεση  ομαδικών αγωγών που  θα περιλαμβάνει  ομάδα συναδέλφων ανά δικόγραφο.
2. Ενέργειες των συναδέλφων που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Ομαδικές Αγωγές.
• α. Εξουσιοδότηση προς το Σύλλογο για τη συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές.
Για τη συμμετοχή σας πρέπει να αποστείλετε την  σχετική εξουσιοδότηση  προς το Σύλλογο, ώστε να σας συμπεριλάβει στις  Ομαδικές  Αγωγές  για την διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών των συντάξεών μας, με τους Ν.4051/2012 , Ν.4093/2012 και Ν.3986/2011 (εισφορά Αλληλεγγύης).
Η εξουσιοδότηση  πρέπει να είναι επικυρωμένη από  ΚΕΠ.
• β. Συμπλήρωση της Φόρμας Ατομικών Στοιχείων
Πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία στη φόρμα ατομικών στοιχείων.
Επίσης να συμπληρώσετε στη φόρμα ατομικών στοιχείων, την ημερομηνία συνταξιοδότησης, τον αριθμό μητρώου συνταξιούχου, τον αριθμό και το έτος συνταξιοδοτικής πράξης (για το ΕΤΑΤ την ημερομηνία απόφασης απονομής σύνταξης), από τα ταμεία που συνταξιοδοτηθήκατε, ανάλογα με τις παρακάτω κατηγορίες συνταξιοδότησης:
1. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΕΑ (ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΕΑΠΕΤΕ)
2. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΕΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΑΤ (ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  ΙΚΑ & ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ)
3. ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΑΤ
4. ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΕΑ
Από τα ανωτέρω συμπληρώνονται μόνο το  1, ή 2, ή 3, ή 4, ανάλογα με την κατηγορία συνταξιοδότησής σας, εκτός  εάν υπήρξατε προσυνταξιούχος και κατόπιν συνταξιοδοτηθήκατε από το ΙΚΑ και έχετε υποστεί μνημονιακές περικοπές και ως προσυνταξιούχος ΕΤΑΤ ή ΕΤΕΑ και ως συνταξιούχος ΙΚΑ, οπότε συμπληρώνετε το 4 και το 1 (προσυνταξιούχοι ΕΤΕΑ), ή το 3 και το 2 (προσυνταξιούχοι ΕΤΑΤ) και αποστέλλετε δικαιολογητικά από όλα τα ταμεία που συνταξιοδοτηθήκατε.
3. Απαραίτητα δικαιολογητικά (που πρέπει να αποστείλετε στο Σύλλογο)
• Πράξη/Πράξεις απονομής συνταξιοδότησης σε φωτοαντίγραφο.
• Μηνιαίο (ή τριμηνιαίο) Ενημερωτικό Σημείωμα καταβολής σύνταξης Δεκεμβρίου     2015 και Απριλίου 2017(ή Δεκεμβρίου 2016), σε φωτοαντίγραφο.
► Εάν υπήρξατε προσυνταξιούχος και κατόπιν συνταξιοδοτηθήκατε από το ΙΚΑ και έχετε υποστεί μνημονιακές περικοπές και ως προσυνταξιούχος ΕΤΑΤ ή ΕΤΕΑ  και ως συνταξιούχος ΙΚΑ, (περίπτωση 4 και 1 (προσυνταξιούχοι ΕΤΕΑ), ή  περίπτωση 3 και 2 (προσυνταξιούχοι ΕΤΑΤ) θα αποστείλετε δικαιολογητικά από όλα τα ταμεία που συνταξιοδοτηθήκατε. Δηλαδή τις Πράξεις απονομής συνταξιοδότησης και τα Ενημερωτικά Σημειώματα Σύνταξης από κάθε ταμείο που είχατε περικοπές.
Τα παραπάνω Ενημερωτικά Σημειώματα, μπορείτε να τα εκτυπώσετε πολύ εύκολα, είτε οι ίδιοι είτε ο λογιστής σας, από το διαδίκτυο (ή να τα αναζητήσετε από το ΕΤΑΤ).
4. Διαδικασία αποστολής  του εντύπου συμμετοχής και των δικαιολογητικών
Η αποστολή του εντύπου εξουσιοδότησης και φόρμας ατομικών στοιχείων μαζί με τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ως άνω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,  θα γίνει σε κλειστό φάκελο με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του Συλλόγου:
Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
3ης Σεπτεμβρίου  8 T.K. 104 32  Αθήνα
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα  210-522.28.13 & 210-522.28.64)
5. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής η 12η Ιουνίου 2017.
Λόγω της περιορισμένης χρονικής προθεσμίας για την κατάθεση των αγωγών, η συστημένη επιστολή να αποσταλεί  στο Σύλλογο μέχρι την 12 Ιουνίου 2017 (ημερομηνία αποστολής).
6. Προσοχή: Όποιος έχει ήδη προσφύγει στα δικαστήρια για το ίδιο θέμα, δεν μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στη παρούσα ομαδική αγωγή, διότι εκ του νόμου δεν μπορεί να κατατεθούν δύο δικόγραφα για την ίδια διεκδίκηση