Ολοκλήρωση τραπεζικής ένωσης ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης μέχρι το 2018 ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να καταστεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) πιο σταθερή.
Κύρια στοιχεία της πρότασης είναι:
– Ταχεία συμφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις τράπεζες
Η Επιτροπή καλεί σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν το ταχύτερο δυνατό τις προτάσεις της για τη μείωση των κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών της ΕΕ. Η Επιτροπή παρουσίασε αυτή την ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων τον Νοέμβριο του 2016. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τα εναπομένοντα στοιχεία των κανόνων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB).
Στόχος τους είναι να συμπληρωθεί το ρυθμιστικό πρόγραμμα μετά την κρίση, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες θα αντιμετωπίζουν τις εναπομένουσες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ταυτόχρονα, η μεταρρύθμιση θα δώσει στις τράπεζες τη δυνατότητα να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία.
– Πρόοδος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων
Όλοι οι καταθέτες εντός της τραπεζικής ένωσης πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Η Επιτροπή, προκειμένου να διευκολύνει τη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) και να ενθαρρύνει την επίτευξη προόδου στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, προτείνει τώρα ορισμένα πιθανά μέτρα όσον αφορά τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα του ΕΣΑΚ. Με τις προτεινόμενες ιδέες γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αποκλίνουσες απόψεις και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ειδικότερα, η σημερινή ανακοίνωση θέτει προς συζήτηση την πιο σταδιακή καθιέρωση του ΕΣΑΚ σε σύγκριση με την αρχική πρόταση του Νοεμβρίου του 2015.
Θα υπάρχουν μόνο δύο στάδια: ένα στάδιο περιορισμένης αντασφάλισης και στη συνέχεια συνασφάλιση. Ωστόσο, η μετάβαση σε αυτό το δεύτερο στάδιο θα εξαρτάται από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για τη μείωση των κινδύνων. Στο στάδιο της αντασφάλισης, το ΕΣΑΚ θα παρέχει μόνο κάλυψη ρευστότητας στα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ). Αυτό σημαίνει ότι θα παρέχει προσωρινά τα μέσα για να εξασφαλιστεί η πλήρης εκταμίευση καταθέσεων σε περίπτωση που μια τράπεζα βρίσκεται σε κρίση, ενώ τα εθνικά ΣΕΚ θα πρέπει να επιστρέφουν την ενίσχυση αυτή, διασφαλίζοντας ότι τυχόν ζημίες θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται σε εθνικό επίπεδο. Στο στάδιο της συνασφάλισης, το ΕΣΑΚ θα καλύπτει σταδιακά και ζημίες.
– Ένας δημοσιονομικός μηχανισμός προστασίας για την Τραπεζική Ένωση
Όταν συστάθηκε ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ), τα κράτη μέλη συμφώνησαν σχετικά με τη σημασία που έχει ένας κοινός μηχανισμός προστασίας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) για την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι, όταν οι επενδυτές υφίστανται ζημίες μέσω της διάσωσης με ίδια μέσα, το ταμείο διαθέτει, αν χρειαστεί, επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσει την εξυγίανση μιας μεγάλης τράπεζας ή τις αλλεπάλληλες εξυγιάνσεις περισσότερων τραπεζών. Τυχόν κόστος θα ανακτάται από τον τραπεζικό τομέα, ώστε να εξασφαλίζεται μεσοπρόθεσμα η δημοσιονομική ουδετερότητα. Στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης το πιστωτικό όριο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) προσδιορίστηκε ως η πλέον αποτελεσματική επιλογή. Αυτός ο άξονας εργασιών θα πρέπει να συνδεθεί με την επικείμενη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής για την εμβάθυνση της ΟΝΕ, η οποία θα περιλαμβάνει πρόταση για μετατροπή του ΕΜΣ σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα καταστήσει δυνατή την ταχεία ανάπτυξη του μηχανισμού προστασίας, σε καταστάσεις έσχατης ανάγκης.
– Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Η Επιτροπή εργάζεται ήδη για μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με στόχο τη μείωση του επιπέδου των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αποτροπή της σώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο μέλλον, όπως συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο της 11ης Ιουλίου 2017. Η δέσμη μέτρων, η οποία αναμένεται να εγκριθεί την άνοιξη του 2018, θα περιλαμβάνει:
• ένα προσχέδιο για τις εθνικές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
• νομοθετικά μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ενίσχυση της δυνατότητας των πιστωτών να ανακτούν αξία από εξασφαλισμένα δάνεια
• μια έκθεση στην οποία θα εξετάζεται το ενδεχόμενο νομοθετικής πρότασης για τη θέσπιση εκ του νόμου προβλεπόμενων συστημάτων προστασίας προληπτικής εποπτείας κατά των ελλιπών προβλέψεων για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και
• τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της διαφάνειας στα ΜΕΔ στην Ευρώπη.
Επιπλέον, στην έκθεση ανασκόπησης του ΕΕΜ που επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα και περιλαμβάνει συνολική θετική αξιολόγηση των πρώτων ετών λειτουργίας του ΕΕΜ, η Επιτροπή διευκρινίζει τις εξουσίες των εποπτικών αρχών να προσαρμόζουν τα επίπεδα προβλέψεων των τραπεζών όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) για τους σκοπούς της εποπτείας.
– Πιθανά μέτρα για εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα τίτλους
Προκειμένου να εξευρεθούν ρεαλιστικές λύσεις για τον περιορισμό του βρόχου αλληλεξάρτησης τραπεζών και κρατών, η Επιτροπή υπενθυμίζει τις συνεχιζόμενες εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με τους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα τίτλους (SBBS). Η Επιτροπή θα εξετάσει τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών, προκειμένου να υποβάλει το 2018 πρόταση με στόχο να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη SBBS. Τα SBBS θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις τράπεζες να διαφοροποιήσουν τις τοποθετήσεις τους σε κρατικά ομόλογα. Θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν νέα πηγή εξασφαλίσεων υψηλής ποιότητας για χρήση στις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.
– Συνέχιση της διασφάλισης υψηλής ποιότητας εποπτείας
Όπως αναφέρεται στην ενδιάμεση επανεξέταση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, τον Δεκέμβριο του 2017 η Επιτροπή θα προτείνει επίσης οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύσεων που ασκούν δραστηριότητες παρόμοιες με τις τράπεζες να θεωρούνται πιστωτικά ιδρύματα και να υπόκεινται στην εποπτεία των τραπεζών. Στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης θα εποπτεύονται στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες προληπτικής εποπτείας εφαρμόζονται ομοιόμορφα και ότι τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύσεων όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται στο ίδιο υψηλό επίπεδο προτύπων εποπτείας.