Νομοσχέδιο για ΕΠΕ

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή για τις ΕΠΕ «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις».
Ο νέος νόμος αποτελείται από δύο Κεφάλαια.