Νέο ευρωπαϊκό ακάλυπτο επιτόκιο μίας ημέρας

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ένα επιτόκιο μη επισκοφουμένων επιτοκίων διάρκειας μίας ημέρας με βάση τα στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα στο Ευρωσύστημα, αποφάσισε να αναπτύξει το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Το επιτόκιο, το οποίο θα παραχθεί πριν από το 2020, θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα επιτόκια αναφοράς που παράγονται από τον ιδιωτικό τομέα και θα χρησιμεύει ως συντελεστής αναστροφής.
Το επιτόκιο αυτό θα βασίζεται αποκλειστικά στις συναλλαγές σε ευρώ που αναφέρονται από τις τράπεζες σύμφωνα με τη στατιστική αναφορά της κεντρικής τράπεζας της ΕΚΤ (MMSR).
Οι δείκτες επιτοκίων επί του παρόντος υποβάλλονται σε εις βάθος μεταρρυθμίσεις. Η ΕΚΤ αποφάσισε να αναλάβει δράση δεδομένου ότι τα επιτόκια αναφοράς έχουν σημαντικό ρόλο αγκυροβολίας για τις συμβάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η νομισματική πολιτική μεταδίδεται μέσω χρηματοπιστωτικών αγορών και τα επιτόκια αναφοράς διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία και την παρακολούθηση της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.
Τα χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου αυτού του νέου επιτοκίου μίας ημέρας θα κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες στην αγορά κατά τη διάρκεια του 2018. Στη συνέχεια, θα κληθούν να παράσχουν τα σχόλιά τους σχετικά με την προτεινόμενη προσέγγιση.
Επιπλέον, η ΕΚΤ θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της χρηματαγοράς. Με βάση το MMSR, τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το ρυθμό και το όγκο θα απελευθερωθούν για διάφορα τμήματα χρηματαγοράς και τενόρους. Στόχος αυτών των τακτικών δημοσιεύσεων θα είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς και, κατά συνέπεια, η βελτίωση της λειτουργίας της χρηματαγοράς.