Νέο επιχειρηματικό μοντέλο Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ

Το νέο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς έως το 2020 με την επωνυμία «Agenda 2020», είναι η πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της.
Ειδικότερα σε ανακοινωσή της επισημαίνεται «Η «Agenda 2020» θέτει μεσοπρόθεσμα διακριτές στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ ταυτόχρονα θα υπερκαλύψουν τους μέχρι σήμερα στόχους της. Έτσι, η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση της ουσιαστικής υποστήριξης για την επανεκκίνηση και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Οι κύριοι στόχοι της «Agenda 2020» είναι οι ακόλουθοι:
• μείωση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα,
• δημιουργία ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, με ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα,
• διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης,
• αποκατάσταση της αυτόνομης πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις αγορές. Η «Agenda 2020» εμπεριέχει έξι συγκεκριμένες προτεραιότητες:
1. Μείωση των Κινδύνων Ισολογισμού, η οποία θα επιτευχθεί με το διαχωρισμό του Ομίλου σε δύο λειτουργικούς πυλώνες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία της κύριας τραπεζικής δραστηριότητας του Ομίλου, ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη κύριων δραστηριοτήτων να εστιάσει στη δημιουργία αξίας. Με αυτό τον διαχωρισμό, η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να εξορθολογίσει τη λειτουργία της και να ενισχύσει την οργανική της κερδοφορία. Στο εξής η ενημέρωση της Τράπεζας προς την επενδυτική κοινότητα θα παρουσιάζεται με τη νέα αυτή μορφή.
Αναλυτικότερα, οι δύο λειτουργικοί πυλώνες είναι:
α. Τράπεζα Πειραιώς. Θα επικεντρωθεί στο να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της βασικής δραστηριότητας της Τράπεζας στην Ελλάδα, η οποία έχει αυτή τη στιγμή σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό ύψους €28,4δισ. Θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση φερέγγυων πιστούχων, ενώ θα στοχεύει στη διατήρηση της ηγετικής θέσης της στις πελατειακές καταθέσεις. Η Πειραιώς θα παραμείνει η κύρια τράπεζα των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, παράλληλα με την αυξημένη παραγωγή προϊόντων ιδιωτών, υπό το πρίσμα της προσεκτικής αξιολόγησης του αναλαμβανόμενων κινδύνων.
β. Piraeus Legacy Unit (PLU). Αποτελείται από μη κύριες εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και ελκυστικές εδραιωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες με ισχυρή παρουσία στην αγορά, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται στο προσδοκώμενο προφίλ απόδοσης του Ομίλου. Εξειδικευμένη διοικητική ομάδα θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο να μεγιστοποιήσει την αξία αυτών των τοποθετήσεων, αξιοποιώντας αποεπενδύσεις που θα προσθέσουν αξία ή όποιες άλλες ευκαιρίες παρουσιασθούν.
Αρχικά, αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία θα περιλαμβάνουν: το δανειακό χαρτοφυλάκιο του τομέα Recovery Banking Unit, συμμετοχές σε μη κύριες εγχώριες δραστηριότητες, ακίνητα από ανακτήσεις (REO) και διεθνείς δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Το συνολικό σταθμισμένο έναντι κινδύνου ενεργητικό του PLU ανέρχεται σε €24,7δισ. Έως τα τέλη του 2020, το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου αναμένεται να έχει μειωθεί σε €70δισ, περιλαμβάνοντας τις βασικές δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς σε ποσοστό άνω του 80% έναντι ποσοστού περίπου 65% σήμερα. Τα δάνεια που θα διαχειρίζεται το PLU αναμένεται να μειωθούν από €37δισ σήμερα σε κάτω από €20δισ, με το σταθμισμένο ενεργητικό του PLU να μειώνεται σε ποσοστό περίπου 50% από €25δισ που είναι σήμερα. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα του Ομίλου εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε επίπεδο περί το 45%, ενώ η απόδοση ενεργητικού (RoA) θα αυξηθεί πάνω από το 1,0%.
2. Επανεστίαση/Επαναπροσδιορισμός Δραστηριοτήτων, με σκοπό να μεγιστοποιηθούν οι πόροι στους τομείς που η Τράπεζα Πειραιώς έχει ιστορικά δεσπόζουσα θέση. Αυτό θα περιλαμβάνει απλοποίηση της δομής του Ομίλου και αποτελεσματικά μέτρα εξορθολογισμού των δαπανών, περαιτέρω βελτιστοποίηση του δικτύου καταστημάτων και στοχευμένες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση.
3. Εφαρμογή ενός Κερδοφόρου και Αειφόρου Επιχειρηματικού Μοντέλου, με την περαιτέρω αξιοποίηση υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων υψηλής αξίας, καθώς και της επικέντρωσης σε ευκαιρίες σταυροειδών πωλήσεων και δραστηριοτήτων που αποφέρουν έσοδα προμηθειών. Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα, προωθώντας τα μέσω μιας στρατηγικής πολυκαναλικής διανομής. Ταυτόχρονα, θα εφαρμόσει μία στοχευμένη πολιτική χορηγήσεων, εφαρμόζοντας προηγμένου επιπέδου μεθόδους τιμολόγησης με βάση τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, ώστε να εξασφαλισθούν ελκυστικές αποδόσεις για τις δραστηριότητές της.
4. Βελτιστοποίηση Κατανομής Κεφαλαίων μέσω της εφαρμογής πλαισίου ανάληψης κινδύνου που περιλαμβάνει κατανομή κεφαλαίων στη βάση της αξιολόγησης των χαρτοφυλακίων. H Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να διατηρήσει έναν ισχυρό κεφαλαιακά ισολογισμό, ικανό να αντέχει απροσδόκητα εξωτερικά γεγονότα, αλλά παρ’ όλα αυτά να εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις στους μετόχους της. 5. Ενίσχυση Παρακολούθησης Κινδύνων και Ελέγχων. Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων, προσβλέποντας στη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας στις δραστηριότητές της. Η Τράπεζα θα ενισχύσει περαιτέρω τις υποστηρικτικές και ελεγκτικές της λειτουργίες (Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, Οικονομικής Διαχείρισης, Νομικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου), σύμφωνα με την αρχή των τριών επιπέδων άμυνας. 6. Υιοθέτηση Υψηλών Προτύπων Εταιρικής Διακυβέρνησης. H Τράπεζα Πειραιώς ήδη εφαρμόζει συγκεκριμένες προδιαγραφές σύμφωνα με τον νόμο περί ΤΧΣ και έχει αναθεωρήσει το πλαίσιο της εταιρικής της διακυβέρνησης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) και του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, προσαρμόζοντάς το στις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. Έχει επίσης ολοκληρώσει την ανασύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία του Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Η Τράπεζα διαθέτει ένα Διοικητικό Συμβούλιο υψηλού κύρους με μέλη που διαθέτουν διεθνή εμπειρία στους τομείς της τραπεζικής, της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση. Η «Agenda 2020» θέτει ένα πλήρες πλαίσιο στρατηγικών προτεραιοτήτων, οι οποίες σε συνδυασμό με την εστιασμένη και αποτελεσματική υλοποίηση, θα παρέχουν μια ξεκάθαρη πορεία πλήρους επανάκτησης των δυνατοτήτων της Τράπεζας.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε προβλέψεις ή άλλες εκτιμήσεις στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων αναφορικά με την απόδοση και την επίδοσή μας και παρατηρήσεων αναφορικά με τους στόχους και τη στρατηγική μας ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και επιχειρήσεών μας, υπερισχύουν τυχόν προηγούμενων σχετικών προβλέψεων ή άλλων εκτιμήσεων και αποτελούν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις βασισμένες σε υποθέσεις και πεποιθήσεις, σε συνάρτηση με πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη προς το παρόν στην Τράπεζα, η οποία μπορεί να μην είναι η ορθή. Αυτές οι υποθέσεις και πεποιθήσεις μπορεί να επηρεάζονται από παράγοντες που βρίσκονται εντός ή εκτός του ελέγχου μας και τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από οποιεσδήποτε εκτιμήσεις και προβλέψεις. Παράγοντες που επηρεάζουν τα πραγματικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διακυμάνσεις των επιτοκίων και των χρηματιστηριακών δεικτών, τις επιπτώσεις του ανταγωνισμού στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε και τις αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες και στο κανονιστικό πλαίσιο. Αυτή η ανακοίνωση, δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ή πρόσκληση για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε τίτλου ή μέσου ή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε εμπορική στρατηγική. Κανένα μέρος της παρούσας ανακοίνωσης, δε μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά επενδυτική συμβουλή ή σύσταση για οποιαδήποτε συναλλαγή. Δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την ανακοίνωση και δεν υπάρχει καμία αξίωση ότι οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά για συναλλαγή αναφορικά με οποιουσδήποτε τίτλους θα συμμορφώνεται με τυχόν όρους που ενδέχεται να περιέχονται στην παρούσα. Πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή, οι επενδυτές θα πρέπει να καθορίζουν τους οικονομικούς κινδύνους και τα οφέλη, καθώς και τις νομικές, φορολογικές και λογιστικές συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, καθώς και την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν τέτοιους κινδύνους, χωρίς να βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα παρουσίαση.»