Νέος ευρωπαϊκός κανονισμός κατά ντάμπινγκ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα τις πρακτικές ντάμπινγκ που εφαρμόζουν χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Βάσει του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού θα επιβάλλονται υψηλότεροι δασμοί στις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων για την καλύτερη προστασία των θέσεων εργασίας στην ΕΕ και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το κείμενο του κανονισμού συμφωνήθηκε ατύπως μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2017.
Τα νέα νομοθετικά μέτρα στοχεύουν στην καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από τρίτες χώρες και συμπληρώνουν την πρόσφατη επικαιροποίηση των κανόνων για την καταπολέμηση του ντάμπινγκ από τρίτες χώρες που παρεμβαίνουν σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία.
Οι αλλαγές είναι:
• Η ΕΕ θα μπορεί να επιβάλει υψηλότερους δασμούς στις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων.
• Θα μειωθεί η διάρκεια των ερευνών για υποθέσεις αντιντάμπινγκ.
• Οι δαπάνες για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες για την εργασία και το περιβάλλον θα αντικατοπτρίζονται στον υπολογισμό των δασμών.
• Θα δημιουργηθεί γραφείο υποστήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ασχολείται με τις καταγγελίες και τις διαδικασίες έρευνας.
• Τα συνδικάτα θα συμμετέχουν στις έρευνες και στην αξιολόγηση των δασμών που θα επιβληθούν.
• Όλα τα προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ θα παρακολουθούνται αυστηρά από τη στιγμή της κοινοποίησης της έρευνας έως την πραγματική έναρξη της.
• Ο κανονισμός θα εφαρμόζεται και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες (θαλάσσιες ζώνες που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή ενέργειας) προκειμένου να καλυφθούν τα νομοθετικά κενά.