Νέος εκλογικός νόμος ΕΕ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Νέους κανόνες σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Η υιοθέτηση αυτή ακολουθεί τη συναίνεση που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Ιουλίου 2018. Για να τεθούν σε ισχύ οι κανόνες, απαιτείται επίσης έγκριση από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.
Οι τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου του 1976 περιλαμβάνουν νέες διατάξεις σχετικά με τη «διπλή ψηφοφορία», την ψηφοφορία σε τρίτες χώρες, τις διαφορετικές μεθόδους ψηφοφορίας και την προβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στα κράτη μέλη.
Ένα υποχρεωτικό κατώτατο όριο 2% έως 5% ορίζεται για τις εκλογικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών μιας εκλογικής περιφέρειας, με περισσότερες από 35 έδρες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτή την υποχρέωση το αργότερο εγκαίρως για τις εκλογές του ΕΚ το 2024.