Νέοι όροι εξωχρηματιστηριακών αγορών παραγώγων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Οι όροι πίστωσης που προσφέρθηκαν σε όλους σχεδόν τους αντισυμβαλλόμενους τόσο στη χρηματοδότηση τίτλων όσο και στις συναλλαγές με εξωχρηματιστηριακά παράγωγα κατέστησαν αυστηρότερες από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2018.
Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αυστηρότητα σε ένα χρόνο και σε αντίθεση με την χαλάρωση που αναμένεται από τους ερωτηθέντες στην προηγούμενη έρευνα (Μάρτιος 2018). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν επίσης ότι οι συνθήκες θα ενισχυθούν τους επόμενους μήνες. Οι αυστηρότερες συνθήκες τιμών συνδέονταν με την επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας και τη λειτουργία της γενικής αγοράς εξασφαλίσεων. Ορισμένες ποιοτικές απαντήσεις κατέληξαν επίσης σε μια σύνδεση με την αύξηση των διαφορών κρατικού χρέους σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Πρόσθετοι, αν και λιγότερο σημαντικοί, παράγοντες που συνεισέφεραν ήταν η «υιοθέτηση νέων συμβάσεων αγοράς» και «ο ανταγωνισμός από άλλα θεσμικά όργανα».
Για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που δεν εκκαθαρίστηκαν κεντρικά, σχεδόν το 10% των ερωτηθέντων της έρευνας ανέφεραν ορισμένες αυστηρότερες συνθήκες ρευστότητας και γενικών συναλλαγών. Οι ποιοτικές απαντήσεις υποδηλώνουν ότι στο μέλλον ενδέχεται να αναμένονται περαιτέρω αυστηροποιήσεις λόγω της σταδιακής εισαγωγής της εξωχρηματιστηριακής περιθωριοποίησης.
Η έρευνα του SESFOD διεξάγεται τέσσερις φορές το χρόνο και καλύπτει τις μεταβολές των όρων πίστωσης κατά τη διάρκεια των τριμήνων περιόδων αναφοράς που λήγουν τον Φεβρουάριο, τον Μάιο, τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο. Η έρευνα του Ιουνίου 2018 συγκέντρωσε ποιοτικές πληροφορίες για τις αλλαγές μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2018. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε απαντήσεις από μια ομάδα 28 μεγάλων τραπεζών, η οποία περιλαμβάνει 14 τράπεζες της ζώνης του ευρώ και 14 τράπεζες με έδρα εκτός της ζώνης του ευρώ.