Νέοι Αντιδήμαρχοι Οροπέδιου Λασιθίου

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Τον Γεώργιο Στρατάκη όρισε εκ νέου Αντιδήμαρχο με αντιμισθία ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης, μεταβιβάζοντας μια σειρά από κρίσιμες αρμοδιότητες όπως τα τεχνικά έργα, αλλά και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου. Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας, την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
Την καθαριότητα και το περιβάλλον καθώς και της δημοτικής συγκοινωνίας, όπως και την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων. Την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων Κυκλοφορίας-Στάθμευσης Οχημάτων, Εποπτείας τήρησης του κανονισμού και των άλλων κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.
Στη δεύτερη θέση αντιδημάρχου ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ευαγγελία Ορφανού του Γεωργίου, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία και της αναθέτει την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, την ευθύνη διοικητικών θεμάτων από την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου μέχρι και τη λειτουργία των ΚΕΠ. Τα θέματα Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας, την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό καθώς και την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη.