Νέοι Αντιδήμαρχοι Ναυπακτίας

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Περιφέρειες

Ορίσθηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ναυπακτίας, με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/8/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως εξής:
1. Τον κ. Κοτσανά Ανδρέα και του μεταβιβάζει Α. Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος πλην της αρμοδιότητας για την ανακύκλωση, και Β. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου και ειδικότερα τα κατωθι: α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. ε) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. στ) Έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
2. Τον κ. Σιαμαντά Γεώργιο και του μεταβιβάζει Α. Τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα Παιδείας, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρισμού. Σε περίπτωση απουσίας του η τέλεση των πολιτικών γάμων θα γίνεται κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους κ. Καρακώστα Κων/νο και κ.Φράγκο Αντώνιο.
3. Τον κ. Καρακώστα Κωνσταντίνο και του μεταβιβάζει Α. Τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Β. Τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας (πλην των θεμάτων δια βίου μάθησης), την επικοινωνία , τις δημόσιες σχέσεις και την ανακύκλωση.
4. Τον κ. Φράγκο Αντώνιο και του μεταβιβάζει Α. Τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Β. Τις αρμοδιότητες για την καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας. Γ. Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
5. Τον κ. Σύψα Ιωάννη και του μεταβιβάζει Α. Τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην της αρμοδιότητας για την καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας. Β. Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελές Τμήματος Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και Απασχόλησης. Γ. Τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρισμού.
6. Τον κ. Σωτηρόπουλο Πολύκαρπο και του μεταβιβάζει Α.Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Πυλήνης και ειδικότερα τα κάτωθι: 1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 4) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. 5) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. 6) Έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σιαμαντάς, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καρακώστα. Από το σύνολο των έξι (6) ορισθέντων Αντιδημάρχων δικαιούνται την κατά νόμο αντιμισθία οι τέσσερις (4) εξ αυτών, ήτοι οι κ.κ Κοτσανάς Ανδρέας, Σύψας Ιωάννης, Σιαμαντάς Γεώργιος και Σωτηρόπουλος Πολύκαρπος.

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαλαμούρας Χρήστος ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες σε θέματα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης καθώς και την προετοιμασία ένταξης έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ράπτης Ιωάννης ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες σε θέματα του «Διεθνούς Δικτύου : Δρόμοι του Λεπάντο» και υπότιτλο «Από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
3. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κούκουνας Αθανάσιος ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες : την παρακολούθηση και την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πλατάνου , το Ληξιαρχείο, το Δημοτολόγιο, το ΚΕΠ, την αλληλογραφία, το προσωπικό της Δ.Ε., τα καύσιμα, τα ανταλλακτικά, τα κτίρια και την συλλογή των απορριμμάτων.
4. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πολονύφης Αντώνιος ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες: την παρακολούθηση και την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Χάλκειας, το Ληξιαρχείο, το Δημοτολόγιο, το ΚΕΠ, την αλληλογραφία, το προσωπικό της Δ.Ε., τα καύσιμα, τα ανταλλακτικά, τα κτίρια και την συλλογή των απορριμμάτων.
5. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανέλλος Χαράλαμπος ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες: την παρακολούθηση και την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Αποδοτίας, το Ληξιαρχείο, το Δημοτολόγιο, το ΚΕΠ, την αλληλογραφία, το προσωπικό της Δ.Ε., τα καύσιμα, τα ανταλλακτικά, τα κτίρια και την συλλογή των απορριμμάτων.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους. Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, στην τοπική εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» και να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.