Νέοι αντιδήμαρχοι δήμου Αθηναίων

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Αθηναίων Γ. Καμίνη  οι νέοι αντιδήμαρχοι, με θητεία από 12 Μαρτίου έως τις 31 Αυγούστου 2019.
Οι νέοι αντιδήμαρχοι είναι οι εξής:
Ανδρέας Βαρελάς, αντιδήμαρχος Κέντρου Πόλης και Δημοτικής Αστυνομίας με αρμοδιότητα τη Δημοτική Αστυνομία.
Γεώργιος Μπρούλιας, αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων με αρμοδιότητα τις Διευθύνσεις Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού.
Ευαγγελία (Eύα) Κοντοσταθάκου, αντιδήμαρχος Οικονομικών με αρμοδιότητα τις Διευθύνσεις Προμηθειών – Αποθηκών και Οικονομικών.
Γιώργος Αποστολόπουλος του Χρήστου, αντιδήμαρχος Αστικής Υποδομής, Κατασκευών και Κτιριακών Έργων με αρμοδιότητα τις Διευθύνσεις Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, Ηλεκτρολογικού και Κτιριακής Υποδομής.
Μαρία Στρατηγάκη, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας με αρμοδιότητα Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας.
Ελευθέριος (Λευτέρη) Παπαγιαννάκης, αντιδήμαρχος Μεταναστών, Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης με αρμοδιότητα στα θέματα των μεταναστών και προσφύγων καθώς και των τμημάτων Διοικητικού, Εποπτείας και Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων, της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας, Οικονομοτεχνικών Διαδικασιών και Υποστήριξης Δημοτικών Κοινοτήτων και Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου.
Μαρία Ηλιοπούλου, αντιδήμαρχος Για το Παιδί με αρμοδιότητα τη Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
Αλέξανδρος Μοντιάνο, αντιδήμαρχος Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, με αρμοδιότητα τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.
Αμαλία Ζέπου, αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας με αρμοδιότητα τα τμήματα Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου (της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης και Κοινωνικής Καινοτομίας) και Εθελοντισμού.
Νέλλη – Κανέλλα Παπαχελά, αντιδήμαρχος Εμπορίου Ανάπτυξης και Διαχείρισης  Κοινοχρήστων Χώρων, με αρμοδιότητα τη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων.

Με την ίδια απόφαση πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται ο αντιδήμαρχος Κέντρου Πόλης και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Ανδρέας Βαρελάς, και πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η αντιδήμαρχος Εμπορίου Ανάπτυξης και Διαχείρισης  Κοινοχρήστων Χώρων, κυρία Νέλλη – Κανέλλα Παπαχελά.