Νέοι Αντιδήμαρχοι Αποκόρωνα

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Τους νέους αντιδημάρχους του Δήμου Αποκορώνου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης.
Πρόκειται για τους Γιάννη Κουκουράκη, ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, Αντώνη Κοτσιφάκη στον τομέα του Αθλητισμού και της νεολαίας, Αργυρώ Μπενάκη στην Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, και Γιώργο Γυπαράκη στην εποπτεία της Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης. Η θητεία τους ισχύει από την 1η Μαρτίου 2017 του τρέχοντος έτους έως και τις 31 Αυγούστου του 2019.
Αναλυτικά, οι νέοι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους:
Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Γιάννης Κουκουράκης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
– την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και των αποβλήτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου
– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
– την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
– δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
– την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
2. Τη διαχείριση του Δημοτικού Φωτισμού
3. Το Γραφείο Κινήσεως των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου μόνο ως προς την συντήρηση αυτών.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φρε:
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
4) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φρε.
5) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Φρε.
7) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Φρε.
8) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
9) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
2.) Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αντώνη Κοτσιφάκη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Αθλητισμού και νεολαίας
Τη συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.
Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
2. Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας και αρμόδιος των μηχανημάτων έργων ως προς την εκτέλεση έργου.
3. Βοηθός του Δημάρχου στην εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών έργων.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας:
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
4) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας.
6) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
7) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
3.) Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αργυρώ Μπενάκη, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
– την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση
– την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
– θα ασκεί τα παραπάνω καθήκοντα παράλληλα με τα καθήκοντά της ως Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
4.) Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τερεζάκη Ειρήνη, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορίου
– τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα
– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης
– την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
2. Δράσεις για τα αδέσποτα ζώα κ.λ.π.
3. Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
4. Από κοινού με τον Δήμαρχο θα έχει την ευθύνη του οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αρμένων:
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
4) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρμένων.
5) Συνεργάζεται με τους προέδρους, της δημοτικής κοινότητας, των τοπικών και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Αρμένων.
7) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αρμένων.
8) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
9) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
5.) Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Γιώργο Γυπαράκη, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία της Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης (συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, των αντλιοστασίων & τη διαχείριση του νερού)
– των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση- αποχέτευση
– τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης
– των αντλιοστασίων
– των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων
2. Τη Διεύθυνση λειτουργίας (συντήρηση και διαχείριση) του βιολογικού καθαρισμού Καλυβών.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς:
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
4) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασή Γωνιάς.
5) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ασή Γωνιάς.
7) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιά.
8) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
9) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
Β. Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας «εντεταλμένους» του Δήμου Αποκορώνου, χωρίς αμοιβή, με θητεία από 01/03/2017 έως τις 31/08/2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:
1. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με καθήκοντα Αντιδημάρχου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαυρούλη Παναγιώτη και του μεταβιβάζει:
α. Τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Αρμόδιος για θέματα οργάνωσης και διαχείρισης αιγιαλών, παραλιών, γαλάζιων σημαιών, κλπ.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως:
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
3) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Γεωργιουπόλεως.
4) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Γεωργιούπολεως.
6) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως.
7) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
8) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
2. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με καθήκοντα Αντιδημάρχου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λιμαντζάκη Λεωνίδα και του μεταβιβάζει:
α. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Βάμου:
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
4) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βάμου.
5) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Βάμου.
7) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Βάμου.
8) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
9) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
β. Θα συνεργάζεται με το Δήμαρχο για τις προετοιμασίες για το Δεύτερο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποκορωνιωτών.
3. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με καθήκοντα Αντιδημάρχου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικολακάκη Νικόλαο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Αρμόδιος για θέματα μηχανογράφησης, τηλεπικοινωνιών, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
2. Ορίζεται Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αποκορώνου
3. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με καθήκοντα Αντιδημάρχου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας τον κ. Καμαριωτάκη Εμμανουήλ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης και προγραμματισμού και ιδίως:
– τα θέματα του πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
– τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
– Ορίζεται Πρόεδρος της Ενεργειακής Επιτροπής
5. Ορίζει Εντεταλμένη Δημοτικό Σύμβουλο με καθήκοντα Αντιδημάρχου, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, την κα. Αθητάκη Μαρία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
– Την ορίζει Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αποκορώνου
6. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αποστολάκη Ιωάννη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Αρμόδιος για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου
Οι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με καθήκοντα αντιδημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται για το διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής, ήτοι έως 31/08/2019. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος Μπενάκη Αργυρώ και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γυπαράκη Γεώργιο.
Κρήτη: Στόχος η ανάπτυξη του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού.
Στην «8η διεθνή έκθεση F.RE.E. 2017» στο Μόναχο, που ήταν αφιερωμένη στην ανάδειξη του αγροτουρισμού αλλά και των αγροτικών προϊόντων, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης. Η διεθνής έκθεση F.RE.E. 2017 που πραγματοποιήθηκε για όγδοη φορά, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αγροτουρισμού και αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως, με περισσότερους από 122.000 επισκέπτες και με την συμμετοχή 1.200 εταιρειών από 60 χώρες οι οποίες είχαν την ευκαιρία, να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.