Νέες Φυτεύσεις Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Για το έτος 2017 θα χορηγηθούν Άδειες Νέας Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου, σε έκταση που αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2016, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
Η χορήγηση των αδειών φύτευσης γίνεται μετά από ψηφιακή αίτηση του ενδιαφερόμενου.
Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (minagric.gr), στην Υπηρεσία Συμπλήρωσης Αίτησης Αδειών Φύτευσης Αμπέλου, έως και την 27η Μαρτίου 2017.
Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ΄αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.
Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα), το δημοτικό διαμέρισμα, το τοπωνύμιο της περιοχής, καθώς επίσης και οι συντεταγμένες όλων των κορυφών του κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια.
Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.
Αίτηση για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει:
– Ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο ή αγροτεμάχια  έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται.
– Η αιτούμενη έκταση για άδεια νέας φύτευσης , μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια.
– Το αγροτεμάχιο μπορεί να είναι  ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο τουλάχιστον για 7 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτηση
i) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά,
• Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα
• Αποδοχή κληρονομιάς
• Γονική παροχή
• Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων
• Κτήση με προσκύρωση
• Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας
• Κληρονομητήριο
• Διαθήκη
• Κτηματολόγιο
• Ενημερωμένο Έντυπο Ε9 της τελευταίας ηλεκτρονικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης
ii) Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, Συμβολαιογραφικά έγγραφα, Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μίσθωσης (Ενοικιαστήρια) διάρκειας τουλάχιστον 7 ετών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή Χρησιδάνεια.
Σε περίπτωση υποβολής Μισθωτηρίου διάρκειας άνω των εννέα (9) ετών , υποβάλλεται ηλεκτρονικά Συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο.
Χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων
Εφόσον η  συνολικά αιτούμενη έκταση είναι μικρότερη από τη διαθέσιμη έκταση για νέες φυτεύσεις τότε θα δοθούν  άδειες νέων φυτεύσεων σε όλους τους αιτούντες.
Σε περίπτωση που η συνολικά αιτούμενη έκταση  υπερβαίνει τη διαθέσιμη έκταση για νέες φυτεύσεις, τότε γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων για κάθε ένα αγροτεμάχιο ξεχωριστά και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια προτεραιότητας:
Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν για πρώτη φορά Οινοποιήσιμα Αμπέλια και εγκαθίστανται ως Αρχηγοί της Εκμετάλλευσης (Νεοεισερχόμενοι) και είναι ηλικίας μικρότερης ή ίσης των 40 ετών.
Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.
Το παραπάνω κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
(1)      Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιμα Αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών με τους κανόνες Βιολογικής παραγωγής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
(2)      Ο αιτών έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιμα Αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες Βιολογικής παραγωγής  σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
(3)      Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιμα Αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε
(5) ετών με Εθνικά Συστήματα Πιστοποίησης για Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
(4)      Ο αιτών έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιμα Αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει Εθνικά Συστήματα Πιστοποίησης για Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που κατέχει με αμπέλια επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
(5)      Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.
Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς
Το παραπάνω κριτήριο πληρούται αν το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε ένα από τα ακόλουθα είδη περιοχών:
(1) Περιοχές σε Ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων Υψιπέδων.
(2) Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Δ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.
Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών:
(1)      Διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2016) ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης πέντε (5) στρέμματα  και επιπλέον.
(2)      Έχει στην κατοχή του αμπελουργική εκμετάλλευση με Οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με την έκτασή της:
• μεγαλύτερη ή ίση με 5 στρέμματα έως και 20 στρέμματα.
• μεγαλύτερη από 20 στρέμματα έως και 30 στρέμματα .
• μεγαλύτερη από 30 στρέμματα.
Ε) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού
Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει Αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς Άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή χωρίς Δικαίωμα Φύτευσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Οι Άδειες νέας Φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Ν. Πλαστήρα 100, 3ος Όροφος Ηράκλειο, Αργυρίου Δούκας τηλ. 2810 – 309203 και Μυσίκος Ελευθέριος 2810 – 309240).