Νέες προϋποθέσεις επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέες προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου από τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών.
Συγκεκριμένα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2775/Β/3.8.2017, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έναρξης λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου παραγωγής αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού.
Οι διατάξεις της απόφασης εφαρμόζονται στις φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίες λειτουργούν για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, ήτοι ποικιλιών υποκειμένου αμπέλου και εμβολιοληψίας, που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ή στους αντίστοιχους Εθνικούς Καταλόγους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η φυτωριακή επιχείρηση μητρικής φυτείας αμπέλου πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να απασχολεί, υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της Ε.Ε.
Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 145/2014 (Α΄235) ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο σε άλλα κράτη-μέλη στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107). Ο υπεύθυνος επιστήμονας των ανωτέρων εδαφίων απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης ή της απασχόλησης με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήμονα η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα όσον αφορά το υλικό αυτό. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό.
β) Εγκαθίσταται, σε αρδευόμενη έκταση, ιδιόκτητη ή μη, χωρίς ανεπτυγμένα δένδρα ή θάμνους η οποία βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών και δεν έχει χρησιμοποιηθεί για καλλιέργεια αμπέλου τουλάχιστον τα δέκα (10) τελευταία έτη. Από φυτοϋγειονομικής άποψης, δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ζώνη προσβεβλημένη από μεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς, ιδίως νηματώδεις. Η δειγματοληψία του εδάφους γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και τα δείγματα αποστέλλονται για νηματωδολογικές εργαστηριακές εξετάσεις.
γ) Να διαθέτει εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογα με το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγει (άρριζα μοσχεύματα εμβολιάσιμα και ριζοβολίας ή εμβολιομοσχεύματα).
δ) Περιφερειακά από την έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η μητρική φυτεία και σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων, να μην υπάρχουν αμπελώνες με υλικό κατώτερης κατηγορίας ή κοινής καλλιέργειας αμπέλου.
Για την έναρξη λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης μητρικής φυτείας αμπέλου οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν στο κατά τόπο αρμόδιο TAA, αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.
Οι φυτωριακές επιχειρήσεις των μητρικών φυτειών αμπέλου, καταχωρίζονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού του ΥΠΑΑΤ στο Μητρώο, το οποίο τηρείται, λειτουργεί και ενημερώνεται από την ως άνω Διεύθυνση.