Νέες ευρωπαϊκές οικονομικές – δημοσιονομικές πολιτικές

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 13 Ιουλίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περάτωσε τις φετινές εργασίες τού «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου», της ετήσιας διαδικασίας παρακολούθησης που αποσκοπεί να διασφαλίσει οικονομική σύγκλιση και σταθερότητα στην ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε για το 2018 τις συστάσεις και γνώμες του προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις οικονομικές και δημοσιονομικές τους πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης. Οι συστάσεις είχαν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου.
Ο γενικός στόχος της φετινής συστάσεων είναι να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την τρέχουσα θετική οικονομική ώθηση για να ενισχύσουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα των οικονομιών τους.
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο περιλαμβάνει ταυτόχρονη παρακολούθηση των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών καθώς και των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου κατ’ έτος.
Με βάση την πολιτική καθοδήγηση που δίνει κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν τον Απρίλιο κάθε έτους:
• εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τις οικονομικές τους πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης. τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν ένα μεσοπρόθεσμο μακροοικονομικό σενάριο, τίθενται εθνικοί στόχοι για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, εντοπίζονται τα σημαντικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη και ορίζονται μέτρα για βραχυπρόθεσμες πρωτοβουλίες με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης
• προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης για τις δημοσιονομικές πολιτικές τους
Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ υποβάλλουν προγράμματα σταθερότητας, ενώ τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ υποβάλλουν προγράμματα σύγκλισης. Αυτά ορίζουν τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους και τις βασικές παραδοχές για τις αναμενόμενες οικονομικές εξελίξεις, περιγράφουν τα μέτρα δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι μεταβολές των παραδοχών θα επηρεάσουν τη δημοσιονομική κατάσταση και την κατάσταση του χρέους.
Στη συνέχεια, το Συμβούλιο εγκρίνει συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) και γνώμες.
Οι συστάσεις ανά χώρα για το 2018 απευθύνονται σε 27 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Προς αποφυγή επικαλύψεων, δεν υπάρχει ΣΑΧ για την Ελλάδα, δεδομένου ότι η χώρα υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία πολιτικής βάσει προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.
Το Μάρτιο του 2018 το Συμβούλιο ενέκρινε ειδική σύσταση σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Αυτό το έκανε νωρίτερα προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ζητήματα της ζώνης του ευρώ όταν εγκριθούν οι συστάσεις ανά χώρα.
Οι συστάσεις βρίσκονται στα ακόλουθα έγγραφα: