Νέες διευκρινήσεις αδειοδότησης δημοτικών παιδικών σταθμών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Νέες διευκρινίσεις για την διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών  μέχρι την 31η Ιουλίου 2018, με βάση το ΠΔ 99/2017 δίνονται με εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη.
Με την εγκύκλιο περιγράφονται όλες οι αναγκαίες και απαιτούμενες ενέργειες των δήμων και των αρμόδιων νομικών τους προσώπων προκειμένου αφενός να προχωρήσουν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις, όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες, αφετέρου στους απαραίτητους ελέγχους για τη ρύθμιση ουσιωδών θεμάτων ασφαλείας και να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η διαδικασία αδειοδότησης των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, μέχρι την 31.7.2018.
Ειδικότερα όπως διευκρινίζεται, πρώτον, εάν πρόκειται για περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης εγκατεστημένης χρήσης, είναι δυνατή σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 107 του ν.4495/2017, η προσκόμιση, αντί του αντιγράφου της άδειας, βεβαίωσης περαίωσης ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου από το πληροφοριακό σύστημα.
Δεύτερον για την περίπτωση κατά την οποία «εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης εγκατεστημένης χρήσης στο πλαίσιο του άρθρου 106 του ν.4495/2017 και δεδομένου ότι προβλέπεται η έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών, είναι δυνατή η διάθεση αντί του αντιγράφου της άδειας νομιμοποίησης, της βεβαίωσης υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα, συνοδευόμενης από τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία θα αναγράφεται ότι η άδεια νομιμοποίησης θα εκδοθεί εντός δύο ετών».
Τρίτον για την προσαρμογή του αριθμού των φιλοξενούμενων παιδιών στη δυναμικότητα των υπαρχόντων κτιρίων διευκρινίζεται ότι «για να εξαχθεί ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών στη δυναμικότητα των υφιστάμενων κτιρίων είναι απαραίτητη η επιμέτρηση του εμβαδού των χώρων απασχόλησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ. Β του άρθρου 3 (στοιχεία Β1.2 καιΒ2.1).Οι υπόλοιποι χώροι που περιγράφονται στον εν λόγω πίνακα, καθώς και οι υπαίθριοι χώροι, δεν αποτελούν στοιχεία και κριτήρια υπολογισμού της προβλεπόμενης στην περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 δυναμικότητας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση-δικαιολογητικό για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των σταθμών κατά την πρώτη εφαρμογή του π.δ. 99/2017.
Στις περιπτώσεις όπου η αίθουσα απασχόλησης χρησιμοποιείται και για τυχόν άλλες χρήσεις, ο υπολογισμός της δυναμικότητας των φιλοξενούμενων παιδιών γίνεται με βάση το τμήμα της αίθουσας το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος απασχόλησης».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail