Νέες γραμμές νομισματικής πολιτικής ΕΚΤ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, την κατευθυντήρια γραμμή για τις περικοπές αποτίμησης και τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές εισάγουν αλλαγές στο πλαίσιο εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:
Το Ευρωσύστημα εφαρμόζει απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα ακάλυπτα τραπεζικά ομόλογα. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε προηγουμένως στις 14 Δεκεμβρίου 2017.
Το Ευρωσύστημα εισάγει περικοπές για περιουσιακά στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου που κλιμακώνονται ανάλογα με τη λήξη τους και προσαρμόζει τα μέτρα ελέγχου κινδύνων για τα καλυμμένα ομολογιακά δάνεια που διατηρούνται με διεύρυνση. Αυτές οι αλλαγές ακολουθούν το δελτίο τύπου της ΕΚΤ στις 3 Νοεμβρίου 2016.
Το Ευρωσύστημα τροποποιεί τα κριτήρια για τις δομές πληρωμών τόκων για τις επιλέξιμες πιστωτικές απαιτήσεις και διευκρινίζει περαιτέρω τις περικοπές που αποδίδονται σε στοιχεία ενεργητικού κυμαινόμενου επιτοκίου με ανώτατα όρια ή όρια που ισχύουν για τις πληρωμές τοκομεριδίων τους.
Το Ευρωσύστημα εξαιρεί τα επενδυτικά κεφάλαια ως επιλέξιμους εκδότες και εγγυητές για την εξασφάλιση πιστωτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών κινδύνων τους που συνδέονται με πιθανές μεταβολές του χαρτοφυλακίου του ενεργητικού.
Το Ευρωσύστημα αποκλείει από την εγγύηση επιλεξιμότητας εμπορικούς τίτλους που καλύπτονται από ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (CMBS), λόγω του σχετικά περίπλοκου χαρακτήρα τους.
Το Ευρωσύστημα τροποποιεί τους κανόνες για την ίδια χρήση των περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των ασφαλειών. Τα καλυμμένα ομόλογα που δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις για τα προτιμησιακά βάρη κινδύνου βάσει του άρθρου 129 του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) δεν θα επιτρέπονται πλέον για ιδία χρήση. Η ιδία χρήση των καλυμμένων ομολογιών που πληρούν τις απαιτήσεις της CRR και της ίδιας χρήσης μη εμπορεύσιμων χρεωστικών τίτλων λιανικής με στεγαστικά δάνεια ή RMBD, καθώς και ορισμένων πολυεθνικών (χρεόγραφα που εκδίδονται από συγκεκριμένους ισπανικούς οίκους ειδικού σκοπού) θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται.
Το Ευρωσύστημα τροποποιεί το όριο της χρήσης μη εξασφαλισμένων τραπεζικών ομολόγων ως εξασφάλιση. Τα περιουσιακά στοιχεία που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που είναι επίσης αναγνωρισμένοι οργανισμοί στο πλαίσιο των ασφαλειών ή από πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης ή διεθνείς οργανισμούς απαλλάσσονται από το όριο.
Το Ευρωσύστημα παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο Ευρωσύστημα από τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό του Ευρωσυστήματος ως τίτλο που υποστηρίζεται από περιουσιακά στοιχεία ή με το σύστημα αποπληρωμής δεδομένων επιπέδου δανείων ABS.
Το Ευρωσύστημα σταδιακά καταργεί το πλαίσιο που δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 2014 για την αξιολόγηση των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων (ΣΔΤ) και των δεσμών. Στη θέση του θα εισαχθούν νέα κριτήρια στην Γενική Οδηγία Τεκμηρίωσης την οποία πρέπει να πληρούν τα κεντρικά αποθετήρια αξιών (CSDs) για τα ΣΔΤ και τους συνδέσμους τους ώστε να είναι επιλέξιμα για χρήση σε πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Τα νέα κριτήρια λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεπικαλυπτόμενες απαιτήσεις για τα ΚΑΑ που ζητούν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό για τα Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών (CSDR) και ισχύουν επίσης για τα ΣΔΤ και τους συνδέσμους που έγιναν επιλέξιμοι βάσει του προηγούμενου πλαισίου.
Το Ευρωσύστημα εισάγει τροποποιήσεις στην Γενική Οδηγία Τεκμηρίωσης για την εφαρμογή συγκεκριμένων πτυχών των προτύπων του Ευρωσυστήματος για τη χρήση πρακτόρων τρίτων (ΤΡΑ) στις πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα ισχύουν από την έναρξη ισχύ της νέας κατευθυντήριας γραμμής για την τροποποίηση της γενικής κατευθυντήριας γραμμής για την τεκμηρίωση. Τα ΤΑΑ που αξιολογούνται θετικά από το Ευρωσύστημα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα εξακολουθήσουν να είναι επιλέξιμα για χρήση σε πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail