Νέες αποδοχές μελών ΔΣ-ΟΤΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Τα έξοδα παράστασης και τις αποζημιώσεις Πρόεδρων, Αντιπρόεδρων και Μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α., καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση Χουλιαράκη–Σκουρλέτη που δημοσιεύθηκε την 20η Αυγούστου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 470).
Η Κ.Υ.Α. έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιουνίου 2018 και εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ.3 του αρ.22 του ν.4354/2015 και αφορά τα Διοικητικά Συμβούλια των εξής αυτοδιοικητικών νομικών προσώπων:
α) ιδρυμάτων,
β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
γ) συνδέσμων και
δ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
Ειδικότερα, οι Υπουργοί αποφάσισαν τα εξής:
1] α) Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δημοτικού ιδρύματος ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 ευρώ, λαμβάνουν μηνιαίως ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συνολικά έσοδα ιδρύματος / ΝΠΔΔ βάσει οικονομικού απολογισμού προηγούμενου έτους (ευρώ)

 

 

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου ιδρύματος / ΝΠΔΔ (ευρώ)

 

Από Έως Προέδρου αντιπροέδρου
300.001 1.000.000 Από 300 έως 500 Από120 έως 200
1.000.001 3.000.000 Από 400 έως 600 Από 160 έως 240
3.000.001 5.000.000 Από 500 έως 700 Από 200 έως 280
5.000.001 Και άνω Από 500 έως 1.200 Από 320 έως 480

Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό μέχρι 40% των εξόδων παράστασης του προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτά καθορίζονται με τη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Τα έξοδα παράστασης που χορηγούνται στους προαναφερόμενους δικαιούχους, δυνάμει της εν λόγω απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% των αποδοχών του οικείου δημάρχου.
β) Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου (εκτός από τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου), επιτρέπεται να καταβάλλεται ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων αποδοχών του δημάρχου.
Εάν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης, δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
2] α) Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος συνδέσμου ΟΤΑ με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 ευρώ και 1.000.000 ευρώ αντίστοιχα, λαμβάνουν μηνιαίως ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συνολικά έσοδα συνδέσμου,

βάσει οικονομικού απολογισμού

προηγούμενου έτους (ευρώ)

Μηνιαία έξοδα παράστασης

προέδρου και αντιπροέδρου

διοικητικού συμβουλίου συνδέσμου (ευρώ)

από έως προέδρου αντιπροέδρου
300.001 1.000.000 από 400 έως 700 (δεν

δικαιούται)

1.000.001 5.000.000 από 500 έως 900 από 250 έως 450
5.000.001 20.000.000 από 800 έως 1.500 από 400 έως 750
20.000.001 και άνω από 1.000 έως 1.800 από 500 έως 900 από 500 έως 900

β) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής του συνδέσμου, εκτός από τον πρόεδρο, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών αυτών οργάνων, δικαιούνται ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ για κάθε συνεδρίαση και για τρεις το πολύ συνεδριάσεις το μήνα για το καθένα από τα συλλογικά αυτά όργανα.
Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των εξόδων παράστασης που λαμβάνει ο πρόεδρος του συνδέσμου ή, εάν ο τελευταίος δεν λαμβάνει έξοδα παράστασης, των αποδοχών του δημάρχου της έδρας του συνδέσμου.
3] α) Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης καταβάλλεται ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
Για την έκδοση της απόφασης αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
Ως ανώτατο χρηματικό όριο της ανωτέρω αποζημίωσης, καθορίζεται το ποσό των αποδοχών του προέδρου του οικείου δημοτικού συμβουλίου,
β)  Στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που λαμβάνει την ανωτέρω αποζημίωση της παρ. 3(α), καταβάλλεται ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ για κάθε συνεδρίαση – και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα.
Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων αποδοχών του προέδρου του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail