Νέα σύνθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Η νέα σύνθεση θα μειώσει το μέγεθος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 751 σε 705 βουλευτές.
Από τις 73 έδρες που έμεινε κενές από την Brexit, οι 27 θα ανακατανεμηθούν για να αντανακλούν καλύτερα την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας.
Οι 27 έδρες θα διανεμηθούν στη Γαλλία (+5), στην Ισπανία (+5), στην Ιταλία (+3), στην Ολλανδία (+3), στην Ιρλανδία (+2), στη Σουηδία (+1), στην Αυστρία (+1) (+1), Φινλανδία (+1), Σλοβακία (+1), Κροατία (+1), Εσθονία (+1), Πολωνία (+1) και Ρουμανία (+1). Κανένα κράτος μέλος δεν θα χάσει καθόλου θέσεις.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αριθμός των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα (750), συν τον Πρόεδρο (+1). Προβλέπει ότι η εκπροσώπηση θα είναι κατά φθίνουσα αναλογία, με ένα κατώτατο όριο έξι (6) μελών ανά κράτος μέλος, ενώ κανένα κράτος μέλος δεν θα διαθέτει περισσότερες από ενενήντα έξι (96) έδρες.
Η σημερινή απόφαση θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα απαραίτητα εγχώρια μέτρα για τη διοργάνωση των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024.
Αριθμός μελών ανά κράτος μέλος 2019-2024
Βέλγιο 21
Βουλγαρία 17
Τσεχική Δημοκρατία 21
Δανία 14
Γερμανία 96
Εσθονία 7
Ιρλανδία 13
Ελλάδα 21
Ισπανία 59
Γαλλία 79
Κροατία 12
Ιταλία 76
Κύπρος 6
Λετονία 8
Λιθουανία 11
Λουξεμβούργο 6
Ουγγαρία 21
Μάλτα 6
Κάτω Χώρες 29
Αυστρία 19
Πολωνία 52
Πορτογαλία 21
Ρουμανία 33
Σλοβενία 8
Σλοβακία 14
Φινλανδία 14
Σουηδία 21
ΣΥΝΟΛΟ 705