Νέα πολιτική προστασία ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 25 Ιουλίου 2018, οι πρεσβευτές της ΕΕ ενέκριναν, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με πρόταση τροποποίησης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Βάσει αυτής της εντολής, η Προεδρία του Συμβουλίου θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι υφιστάμενοι κανόνες για την πολιτική προστασία προβλέπουν μια εθελοντική δέσμη για την παροχή αμοιβαίας υποστήριξης στην Ευρώπη. Εκτός από την ενίσχυση των σημερινών ικανοτήτων, οι νέοι κανόνες θα καθιερώσουν το σύστημα rescEU, ένα σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί ως έσχατη λύση, όταν οι υφιστάμενες εθνικές ικανότητες και η ομάδα αποδεικνύονται ανεπαρκείς.
Μέσω αυτού του συστήματος, η ΕΕ θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τα κράτη μέλη με τη συγχρηματοδότηση χρηματοδοτικών μισθώσεων ή μισθώσεων, καθώς και την απόκτηση δυνατοτήτων που άλλως λείπουν. οι δυνατότητες αποκατάστασης θα φιλοξενούνται από την αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση του κράτους μέλους και θα είναι διαθέσιμες για πράξεις απόκρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού της ΕΕ. Οι αποφάσεις για την εγκατάσταση, την αποστράτευση και τη διαιτησία σε περίπτωση συγκρουόμενων αιτημάτων θα λαμβάνονται από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.
Επίσης η πρόληψη είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών όσο και για τη μείωση του αντικτύπου τους. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη θα κληθούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις αξιολογήσεις κινδύνου, τον σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων και τη δυνατότητα διαχείρισης κινδύνου.
Εάν ένα κράτος μέλος ζητήσει την ίδια βοήθεια για τον ίδιο τύπο καταστροφής τρεις φορές εντός τριών ετών, θα πρέπει να παράσχει στην Επιτροπή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που σχετίζονται με τον εν λόγω κίνδυνο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει εάν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα μπορέσει να θεσπίσει μηχανισμούς διαβούλευσης για τη βελτίωση της πρόληψης, της ετοιμότητας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών που είναι επιρρεπείς σε παρόμοια είδη καταστροφών.
Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες βελτιώνουν επίσης την κατάρτιση και την ανταλλαγή γνώσεων. Η Επιτροπή θα επιφορτιστεί με τη δημιουργία ενός δικτύου γνώσεων της ΕΕ για την πολιτική προστασία των πολιτών που ασχολούνται με την πολιτική προστασία και τη διαχείριση καταστροφών. Το δίκτυο αυτό θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση διαφόρων καθηκόντων στον τομέα της κατάρτισης, των ασκήσεων και της διάδοσης των γνώσεων.