Νέα οδηγία ΕΕ ποινικών διατάξεων παράνομων δραστηριοτήτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξέδωσε η ΕΕ. Η παρούσα οδηγία εισάγει νέες ποινικές διατάξεις που θα διαταράξουν και θα εμποδίσουν την πρόσβαση των εγκληματιών σε οικονομικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για τρομοκρατικές δραστηριότητες.
Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν:
• θέσπιση ελάχιστων κανόνων για τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα τιμωρούνται με μέγιστη διάρκεια φυλάκισης 4 ετών και οι δικαστές μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετες κυρώσεις και μέτρα (π.χ. προσωρινή ή μόνιμη εξαίρεση από την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση, πρόστιμα κ.λπ.). Επιβαρυντικές περιστάσεις  θα ισχύουν για περιπτώσεις που συνδέονται με εγκληματικές οργανώσεις ή για αδικήματα που διαπράττονται κατά την άσκηση ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
• τη δυνατότητα κατοχής νομικών προσώπων υπεύθυνων για ορισμένες δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν μια σειρά κυρώσεων (π.χ. αποκλεισμός από κρατικές ενισχύσεις, τοποθέτηση υπό δικαστική εποπτεία, δικαστική εκκαθάριση κ.λπ.).
• την άρση των εμποδίων στη διασυνοριακή δικαστική και αστυνομική συνεργασία, θεσπίζοντας κοινές διατάξεις για τη βελτίωση των ερευνών. Όσον αφορά τις διασυνοριακές υποθέσεις, οι νέοι κανόνες διευκρινίζουν ποιο κράτος μέλος είναι αρμόδιο και πώς συνεργάζονται τα ενεχόμενα κράτη μέλη, καθώς και πώς θα εμπλέκονται η Eurojust.
Μόλις η οδηγία δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν έως και 24 μήνες για να την μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail