Νέα κλείδα κατανομής ευρωπαϊκών τραπεζών

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τις νέες νομικές πράξεις σχετικά με την τακτική πενταετή αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθώς και των εισφορών που καταβάλλουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η νέα κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019, εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σταθμίζονται, σε ίση αναλογία, σύμφωνα με τα μερίδια συμμετοχής των αντίστοιχων κρατών μελών στον συνολικό πληθυσμό και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Οι σταθμίσεις βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ΕθνΚΤ θα μεταβιβάσουν μεταξύ τους τόσα μερίδια κεφαλαίου όσα είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί ότι η κατανομή των εν λόγω μεριδίων αντιστοιχεί στην αναπροσαρμοσμένη κλείδα.
Όπως προκύπτει από την πιο πρόσφατη επανεξέταση, 16 κεντρικές τράπεζες θα καταβάλλουν υψηλότερο μερίδιο συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΕΚΤ από ό,τι παλαιότερα ενώ 12 κεντρικές τράπεζες θα καταβάλλουν χαμηλότερο μερίδιο συμμετοχής. Η νέα κατανομή των μεριδίων συμμετοχής των ΕθνΚΤ περιέχεται στον παρακάτω πίνακα. Το συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 10.825.007.069,61 ευρώ. Οι σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συνέβαλε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).
Το σύστημα βάσει του οποίου οι διοικητές των ΕθνΚΤ ασκούν εκ περιτροπής τα δικαιώματα ψήφου εντός του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπει ότι οι διοικητές των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ κατανέμονται σε δύο ομάδες ανάλογα με το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των κρατών μελών τους, όπως αναφέρεται παραπάνω. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να υπολογίζονται εκ νέου όταν πραγματοποιείται η πενταετής αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Βάσει των νέων υπολογισμών, η κατανομή των Διοικητών σε ομάδες από την 1η Ιανουαρίου 2019 παραμένει αμετάβλητη.
Κατανομή του κεφαλαίου της ΕΚΤ από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) έως τις 31.12. 2018 Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) από την 1.1.2019 Μερίδιο συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο (σε ευρώ)από την 1.1.2019 Καταβεβλημένο κεφάλαιο (σε ευρώ) από την 1.1.2019
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,4778 2,5280 273.656.178,72 273.656.178,72
Deutsche Bundesbank 17,9973 18,3670 1.988.229.048,48 1.988.229.048,48
Eesti Pank 0,1928 0,1968 21.303.613,91 21.303.613,91
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 1,1607 1,1754 127.237.133,10 127.237.133,10
Τράπεζα της Ελλάδος 2,0332 1,7292 187.186.022,25 187.186.022,25
Banco de España 8,8409 8,3391 902.708.164,54 902.708.164,54
Banque de France 14,1792 14,2061 1.537.811.329,32 1.537.811.329,32
Banca d’Italia 12,3108 11,8023 1.277.599.809,38 1.277.599.809,38
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 0,1513 0,1503 16.269.985,63 16.269.985,63
Latvijas Banka 0,2821 0,2731 29.563.094,31 29.563.094,31
Lietuvos bankas 0,4132 0,4059 43.938.703,70 43.938.703,70
Banque centrale du Luxembourg 0,2030 0,2270 24.572.766,05 24.572.766,05
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0648 0,0732 7.923.905,17 7.923.905,17
De Nederlandsche Bank 4,0035 4,0677 440.328.812,57 440.328.812,57
Oesterreichische Nationalbank 1,9631 2,0325 220.018.268,69 220.018.268,69
Banco de Portugal 1,7434 1,6367 177.172.890,71 177.172.890,71
Banka Slovenije 0,3455 0,3361 36.382.848,76 36.382.848,76
Národná banka Slovenska 0,7725 0,8004 86.643.356,59 86.643.356,59
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2564 1,2708 137.564.189,84 137.564.189,84
Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ 70,3915 69,6176 7.536.110.121,69 7.536.110.121,69
Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) 0,8590 0,8511 92.131.635,17 3.454.936,32
Česká národní banka 1,6075 1,6172 175.062.014,33 6.564.825,54
Danmarks Nationalbank 1,4873 1,4986 162.223.555,95 6.083.383,35
Hrvatska narodna banka 0,6023 0,5673 61.410.265,11 2.302.884,94
Magyar Nemzeti Bank 1,3798 1,3348 144.492.194,37 5.418.457,29
Narodowy Bank Polski 5,1230 5,2068 563.636.468,10 21.136.367,55
Banca Naţională a României 2,6024 2,4470 264.887.922,99 9.933.297,11
Sveriges Riksbank 2,2729 2,5222 273.028.328,31 10.238.562,31
Bank of England 13,6743 14,3374 1.552.024.563,60 58.200.921,14
Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ 29,6085 30,3824 3.288.896.947,92 123.333.635,55
Σύνολο 100,0000 100,0000 10.825.007.069,61 7.659.443.757,27