Νέα κάλυψη συστηματικών τραπεζών

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Την εφαρμογή των είκοσι συστάσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στα δεδομένα που εντοπίστηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και στην προώθηση της τακτικής ροής έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών για τη χρήση πολιτικής, δημοσίευσε το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Η έκθεση προόδου θα υποβληθεί στους Υπουργούς Οικονομικών της G20 και στους Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών τον Οκτώβριο.
Η έκθεση προόδου επισημαίνει τα εξής:
• Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε από τις οικονομίες που συμμετείχαν στη DGI-2 κατά το δεύτερο έτος. Οι τομείς της προόδου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση σκιώδους τραπεζικής, την υποβολή στοιχείων για παγκόσμιες συστημικά σημαντικές τράπεζες και τη βελτιωμένη κάλυψη, την επικαιρότητα και την περιοδικότητα των τομεακών λογαριασμών. Όλες οι οικονομίες της G20 αναφέρουν τώρα τα στοιχεία τριμηνιαίων και βασικών στοιχείων της Επενδυτικής Συναλλαγής σε Διεθνή Επενδυτική Θέση σε εξαμηνιαία βάση. Η έκθεση περιλαμβάνει για πρώτη φορά πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σε ετήσια βάση, καθώς και ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας κατάστασης των συστάσεων DGI-2 το 2018. Παρέχει επίσης ένα ταμπλό ελέγχου παρακολούθησης φωτεινών σημάτων για τις χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των χωρών της G20 για επιλεγμένες συστάσεις.
• Οι βασικές προκλήσεις παραμένουν και η πολιτική στήριξη υψηλού επιπέδου είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπισή τους. Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την επαρκή κατανομή των πόρων όσον αφορά τις δεξιότητες και την τεχνολογία των πληροφοριών, την κατάλληλη συντήρηση των νέων σειρών δεδομένων DGI και την υποδομή για την πρόσβαση σε δεδομένα και την ανταλλαγή δεδομένων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο.
• Η περαιτέρω πρόοδος στην εφαρμογή του DGI-2 αναμένεται από τις συμμετέχουσες οικονομίες και θα αναφερθεί στους υπουργούς Οικονομικών της G20 και στους διοικητές των κεντρικών τραπεζών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόοδος, το πρόγραμμα εργασίας του DGI-2 του 2019 θα συνεχίσει να περιλαμβάνει θεματικά εργαστήρια, διμερείς συνεδριάσεις, όπως απαιτείται, και ετήσια παγκόσμια διάσκεψη DGI. Η Γραμματεία του FSB και το προσωπικό του ΔΝΤ, σε στενή συνεργασία με την ομάδα διοργανικών φορέων για τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές στατιστικές και τις συμμετέχουσες οικονομίες, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την πρόοδο και να υποβάλλουν έκθεση στους υπουργούς οικονομικών της G20 και στους διοικητές των κεντρικών τραπεζών σε ετήσια βάση μέχρι ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας το 2021.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail