Νέα ευρωπαϊκά επισφαλή δάνεια τραπεζών

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Σε προσωρινή πολιτική συμφωνία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που ισχύουν για τις τράπεζες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΛΑΧ) στους ισολογισμούς τους. Η συμφωνία θα υποβληθεί για έγκριση από πρεσβευτές της ΕΕ.
Η πρόταση, η οποία είχε αρχικά υποβληθεί από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2018, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες για την αντιμετώπιση νέων ΜΑΔ και συνεπώς για τη μείωση του κινδύνου συσσώρευσης τους στο μέλλον. Συγκεκριμένα, προβλέπει απαιτήσεις για την ανεύρεση επαρκών ιδίων πόρων όταν τα νέα δάνεια καθίστανται ανεπαρκή και δημιουργεί κατάλληλα κίνητρα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε πρώιμο στάδιο.
Η ΕΕ σημείωσε σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια για να καταστήσει τους ισολογισμούς των τραπεζών πιο βιώσιμοι και να μειώσει τα αποθέματα των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής λείπει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αποτροπή της συσσώρευσής τους στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει σήμερα χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Με βάση έναν κοινό ορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες εισάγουν μια «προληπτική εγγύηση», δηλαδή μια κοινή ελάχιστη κάλυψη ζημιών για το ποσό χρημάτων που χρειάζονται οι τράπεζες για να καλύψουν τις ζημίες που προκαλούνται από μελλοντικά δάνεια που μετατρέπονται σε μη- την εκτέλεση. Σε περίπτωση που μια τράπεζα δεν πληροί το εφαρμοστέο ελάχιστο επίπεδο, θα εφαρμοστούν εκπτώσεις από τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών.