Νέα ενεργειακή απόδοση ΕΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επικαιροποιεί η ΕΕ τις τιμές ενεργειακής κατανάλωσης στην, προσφάτως αναθεωρημένη, οδηγία για την ενεργειακή απόδοση ώστε να ληφθεί υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρώπη. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι στην ΕΕ συμφώνησαν επί της τεχνικής προσαρμογής, που αφορά την πρόβλεψη για την ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ το 2030, προετοιμάζοντας το έδαφος για ταχεία έγκριση. Η επικαιροποίηση θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιμετρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ενεργειακή της απόδοση και τους κλιματικούς της στόχους, καθώς και να προσφέρει ασφάλεια δικαίου τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Ένωσης των 27.
Η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση ορίζει πρωταρχικό στόχο της ΕΕ ύψους τουλάχιστον 32,5% για το 2030 που μεταφράζεται σε απόλυτες τιμές οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους 1 273 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (εκατ. ΤΙΠ) για κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και τους 956 εκατ. ΤΙΠ για τελική κατανάλωση ενέργειας για την ΕΕ των 28 κρατών μελών. Από τις ισοδύναμες προβολές για την ΕΕ των 27, εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, προκύπτουν επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης που δεν υπερβαίνουν τους 1 128 εκατ. ΤΙΠ για κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και τους 846 εκατ. ΤΙΠ για τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030.
Παρόμοια επικαιροποίηση γίνεται στις αριθμητικές προβλέψεις για την κατανάλωση ενέργειας του κανονισμού σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης.
Σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και τον κανονισμό σχετικά με τη διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνυπολογίζουν την προβλεπόμενη συνολική κατανάλωση ενέργειας όταν ορίζουν την ενδεικτική εθνική συνεισφορά ενεργειακής απόδοσής τους για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ. Οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας έχουν επίσης σημασία για την αξιολόγηση της προόδου προς επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης, την οποία διενήργησε η Επιτροπή.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του στις 14 Ιανουαρίου 2019. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου ενέκρινε σήμερα την έκθεση του ΕΚ· αυτό σημαίνει ότι δεν θα απαιτηθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ των συννομοθετών, εφόσον το ΕΚ επιβεβαιώσει τη θέση του στην ολομέλεια. Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνουν την απόφαση πριν τα τέλη Μαρτίου 2019.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail