Νέα έρευνα στο ΙΤΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα τελικά αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ανακοινώθηκαν για την υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) που υλοποιούν ή θα υλοποιήσουν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ.
Συγκεκριμένα, από τις 2114 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί επελέγησαν για χρηματοδότηση 538.  Από τους επιτυχόντες υποψήφιους, οι 56 (  ̴10,5%) θα πραγματοποιήσουν την έρευνά τους στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι παρεχόμενες υποτροφίες είναι ύψους 900 ευρώ μηνιαίως και έχουν συνολική διάρκεια από 12 έως 36 μήνες.
Η χρηματοδότηση των υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων μέσω των υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία αναχαίτισης της διαρροής επιστημόνων στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα φιλοδοξεί να συμβάλει στην επιστροφή τους στην Ελλάδα. Το όφελος για τα ελληνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα είναι σημαντικό, καθώς υποστηρίζεται η ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού τους, που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή τους.
Το ΕΛΙΔΕΚ διαχειρίζεται πόρους 240 εκ. ευρώ για το διάστημα 2017-2019, έπειτα από συμφωνία που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2016 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αποκλειστικά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας νέων επιστημόνων και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.