Μη διανομή μερίσματος μετόχων Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 10 του Ν. 3864/2010 όπως ισχύει), για τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει το Τ.Χ.Σ, αποφάσισαν οι μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, στις 28 Ιουνίου 2017.
Επίσης  επισημαίνεται «έλαβε γνώση της από 8 Ιουνίου 2016 εκλογής των κ.κ. Karel De Boeck και Arne Berggren ως νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, της από 29.06.2016 εκλογής του κ. Γεωργίου Πουλόπουλου ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, της από 01.11.2016 εκλογής των κ.κ. Γεωργίου Χαντζηνικολάου, Σολομώντα Μπεράχα και Enrico Tommaso Cucchiani ως νέων Μη Εκτελεστικών Μελών, και της από 08.03.2017 εκλογής του κ. Χρήστου Μεγάλου ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Διόρισε ως εξωτερικό ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 την ελεγκτική εταιρία Deloitte.
Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις για το έτος 2016 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το έτος 2017, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εξέλεξε νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) με τριετή θητεία και όρισε πέντε μέλη του ως ανεξάρτητα , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Arne Berggren, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Alexander Blades Enrico Tommaso Cucchiani, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Karel De Boeck, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
David Hexter, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βενετία Κοντογούρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μεγάλου
Ηλίας Μίλης
Σολομών Μπεράχας
Αικατερίνη Μπερίτση
Γεώργιος Χαντζηνικολάου εκπρόσωπος του Τ.Χ.Σ.
Ενέκρινε τον ορισμό των κ.κ. Σολομώντα Μπεράχα, Arne Berggren, Karel De Boeck, David Hexter, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Σημειώνεται ότι στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει και η Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κα Αικατερίνη Μπερίτση.
Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων με την Τράπεζα εταιρειών.
Ενέκρινε τις συμβάσεις έμμισθης εντολής των κ.κ. Γεώργιου Χαντζηνικολάου και Χρήστου Μεγάλου σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
Ενέκρινε την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς από 0,30 ευρώ σε 6,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 8.733.183.280 μετοχές σε 436.659.164 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 6,00 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή συνένωση (reverse split) είκοσι (20) παλαιών κοινών μετοχών σε μία (1) νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης.
Ενέκρινε την αντίστοιχη με τα ανωτέρω τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωση των σχετικών μεγεθών στην τροποποίηση του καταστατικού».