Μεταρρύθμιση τραπεζικού τομέα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Την μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα συμφώνησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD), του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR), καθώς και της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD), που προτάθηκαν τον Νοέμβριο 2016, πράγμα που αποτελεί σημαντικό μέρος του συνεχιζόμενου έργου της Επιτροπής για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα, και συνάδει με τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, όπως καθορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2017.
Η συμφωνία σχετικά με την οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD) δημιουργεί νέα κατηγορία μη εξασφαλισμένων χρεογράφων στην κατάταξη των πιστωτών των τραπεζών σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Θεσπίζει εναρμονισμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την εξοφλητική προτεραιότητα των κατόχων τραπεζικών ομολόγων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης. Η συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό και την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR/CRD) θέτει σε εφαρμογή το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS 9). Αυτό θα μετριάσει τον αντίκτυπο των προτύπων του IFRS 9 στο κεφάλαιο και στην ικανότητα των τραπεζών της ΕΕ να χορηγούν δάνεια. Επίσης θα αποτρέψει πιθανές διαταραχές στις αγορές κρατικών ομολόγων, απόρροια κανόνων που περιορίζουν τα μεγάλα ανοίγματα σε έναν και μόνο αντισυμβαλλόμενο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail