Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρωτοπορεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με το σύγχρονο, καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας στη Βιοτεχνολογία, διασυνδέοντας άμεσα την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με τις επιχειρήσεις, με ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών εξατομικευμένων εργαλείων κατάρτισης που επιτρέπουν στους φοιτητές να διεκδικήσουν άμεσα τη θέση που επιθυμούν στην αγορά.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, τύπου «ΜΒΑ» στη Βιοτεχνολογία που υλοποιείται στην Αθήνα με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας) και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας) και απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες ή εν δυνάμει επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.
Εγγύηση για την ποιότητα αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποτελεί το γεγονός ότι η εντατική κατάρτιση (bootcamp 2 εβδομάδων) έχει ανατεθεί στη Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε., η οποία έχει μακρά εμπειρία, ειδίκευση και διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην επαγγελματική και επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στη διαχείριση καινοτόμων ευρωπαϊκών έργων. Στο πλαίσιο αυτό ήδη διερευνώνται επιπλέον συνέργειες για μετακινήσεις φοιτητών σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών έργων «ALICE»: καινοτομία στη διαχείριση λυμάτων, «GRAGE»: αστικό περιβάλλον και ποιότητα ζωής ηλικιωμένων, «VOICE»: ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών μέσα από την πλατφόρμα www.innovvoice.com.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.
Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά: bioepixirin@bio.uth.gr ή ταχυδρομικά: Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35, Αθήνα. Η πρόσκληση υποβολής είναι διαθέσιμη εδώ και τα πρότυπα έντυπα προς υποβολή εδώ.
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./A.T.E.I.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο 2017.
Το πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα, διαρκεί τρία εξάμηνα (δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο συγγραφής διπλωματικής εργασίας/πρακτικής σε συνεργαζόμενη επιχείρηση/εντατικής εξατομικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης) και είναι πλήρους, αποκλειστικής και υποχρεωτικής παρακολούθησης.
Ο/η νικητής/τρια του διαγωνισμού καινοτομίας Life Innovation (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ) θα απαλλαγεί από το σύνολο των διδάκτρων http://www.ekt.gr/el/news/20835
Πληροφορίες: http://bioepixirin.bio.uth.gr ή/ και Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Τηλ. 210‐7273735