Μεταπτυχιακές Σπουδές ΤΕΙ Κρήτης

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Το ΤΕΙ Κρήτης, καταξιωμένο διεθνώς για την υψηλή επιστημονική και ερευνητική του επάρκεια, παρέχει τώρα στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, τόσο για την επαγγελματική τους αποκατάσταση όσο και για την επιστημονική τους εξειδίκευση και τη διεύρυνση των γνώσεων τους, δέκα πέντε (15) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, -τα περισσότερα από όλα τα ΤΕΙ της χώρας-, σε σημαντικά επιστημονικά αντικείμενα με υψηλού επιπέδου γνώση βασιζόμενη σε διεθνή κριτήρια. Εξ’ αυτών, τα δέκα προγράμματα παρέχονται δωρεάν και τα πέντε με τέλη φοίτησης.
• Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές
Αντικείμενο του συγκεκριμένου Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι η μεταφορά γνώσης και υψηλής εξειδίκευσης στην τεχνολογία των νανοδομημένων ημιαγωγών, για την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών τους στις σύγχρονες επιστήμες της νανοτεχνολογίας, με έμφαση στην ενέργεια.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της σύνθεσης πολύ-λειτουργικών νανοδομών, φωτοβολταϊκών διατάξεων τρίτης γενιάς καθώς και στην ανάπτυξη διατάξεων αποθήκευσης ενέργειας.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τμήμα Χημείας, Τμήμα Επιστήμης Υλικών
ΙΤΕ: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
– Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
Το εν’ λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης -απόφοιτους επαγγελμάτων υγείας- με άμεσο στόχο την παραγωγή ικανών στελεχών που θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες φροντίδας των χρηστών υπηρεσιών υγείας.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Νοσηλευτικής
– Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
Σκοπός του νέου αυτού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να μεταδώσει πλούσια και σύγχρονη εκπαίδευση στους εργαζομένους στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, καθώς και ο εφοδιασμός τους με γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία της διοίκησης επιχειρήσεων που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις συνεχείς εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τον κλάδο του τουρισμού. Πρόσθετος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία επιχειρηματικών στελεχών με σύγχρονη διοικητική σκέψη και ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων οργάνωσης και διοίκησης για το σχεδιασμό, την προώθηση και τη λήψη αποφάσεων σε μια τουριστική επιχείρηση ή οργανισμό, καθώς και στην παροχή γνώσεων σχετικών με τον κλάδο του τουρισμού και της διοίκησης επιχειρήσεων σε αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηρακλείου
– Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
Στόχος του εν’ λόγω Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος, είναι να εκπαιδεύει αποφοίτους Τμημάτων ειδικότητας Μηχανικού και άλλων συναφών ειδικοτήτων σε αντικείμενα οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας, για το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την προώθηση και τη λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να καλύπτουν τις ανάγκες των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, στον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό χώρο.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηρακλείου.
– Ενεργειακά Συστήματα
Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ενεργειακά Συστήματα» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα αιχμής των σύγχρονων ενεργειακών τεχνολογιών, οι οποίες σχετίζονται τόσο με την παραγωγή, μεταφορά και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και των αντικειμένων που άπτονται των ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, δεξιότητες και τεχνογνωσία στις περιοχές των συστημάτων παραγωγής από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, των συστημάτων διανομής αλλά και των συστημάτων που άπτονται της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης της ενέργειας.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
– Τεχνολογίες Ήχου & Μουσικής – Sound & Music Technologies
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Ήχου & Μουσικής» εστιάζει στη μελέτη του ήχου και επικεντρώνεται σε σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις καθώς και εφαρμοσμένη γνώση που αφορά στην αξιοποίηση του ήχου ως φορέα πληροφορίας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής.
– Γεωπεριβαλλοντικοί πόροι και Κίνδυνοι
Το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Γεωπεριβαλλοντικοί πόροι και Κίνδυνοι» είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου και η εφαρμογή της στην περιοχή των γεωπεριβαλλοντικών επιστημών, όπου συνδυάζονται η γεωλογία, η γεωφυσική, η γεωχημεία, η περιβαλλοντική χημεία και φυσική, η γεωτεχνολογία και η περιβαλλοντική μηχανική.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
– «Μηχανικών Πληροφορικής» – «Informatics Engineering»
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μηχανικών Πληροφορικής» έχει διττό στόχο και αποσκοπεί αφενός στην παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα αιχμής των γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής και των Πολυμέσων, και αφετέρου στην προώθηση, αναβάθμιση και προβολή της έρευνας στους συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
– Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
Στόχος του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα αιχμής της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και η μεταφορά σύγχρονης γνώσης σε όλα τα πεδία εφαρμογής και επιχειρηματικής αξιοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων.
– Λογιστική & Ελεγκτική
Το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που οργανώνεται και λειτουργεί έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιστημονικής εξέλιξης, στελέχωσης των επιχειρήσεων και επιμόρφωσης – κατάρτισης.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
– Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Σκοπός του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (Financial Management) με σκοπό τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, θα στελεχώνει τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς και θα αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
– Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
Αντικείμενο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η οργάνωση και υλοποίηση πρότυπων μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, της ρομποτικής, και των αυτοματισμών. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα αποτελούν το βασικό πλαίσιο γύρω από το οποίο καθορίζονται και διαμορφώνονται τα προσφερόμενα μαθήματα και οι λοιπές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του Προγράμματος.
Σκοποί του Προγράμματος είναι: (α) Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώσεων πάνω στις σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις για την αυτοματοποίηση και την προώθηση της καινοτομίας σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την αγροτική παραγωγή, τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την ενέργεια.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
– Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές – Lasers, Plasma & Applications
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές – Lasers, Plasma & Applications» προωθεί την επιστημονική γνώση και έρευνα παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση στους φοιτητές του, με γνώμονα την ικανοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και του ευρωπαϊκού αλλά και διεθνούς ακαδημαϊκού και εργασιακού περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές του μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε θέματα που άπτονται των εφαρμογών και της τεχνολογίας των lasers και του πλάσματος, τα οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αδιαλείπτως ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
– Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών» είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους Τμημάτων ειδικότητας Μηχανικού και άλλων συναφών ειδικοτήτων και να αναπτύσσει τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με τα πεδία της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των εφαρμογών τους.
ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης:
– Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος» έχει ως αντικείμενο την υψηλού επιπέδου θεωρητική και τεχνολογική εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις Επιστήμες και τη Μηχανική Περιβάλλοντος, στοχεύοντας στην  περαιτέρω ανάπτυξη ενός νέου, σύγχρονου διεπιστημονικού κλάδου και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας. Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα παρέχεται από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συμμετέχουν επίσης το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης.
Υπεύθυνος Καθηγητής, Εμμ. Δρακάκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.