Μεταθέσεις Πυροσβεστών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Την χορήγηση του αντιγράφου της σύμβασης του Πυροσβεστικού Σώματος με την γερμανική εταιρία «FRAPORTFRAPORT» ζητούν τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου κ. Βασιλείου Καπέλιου. Συγκεκριμένα σε επιστολή αναφέρεται:

Προς: κ. Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος
Αντιστράτηγο, κ.Βασίλεο Καπέλιο

Θέμα: «Χορήγηση αντιγράφου της σύμβασης του Πυροσβεστικού Σώματος με FRAPORT».

Κύριε Αρχηγέ,
όπως και προφορικά σας γνωρίσαμε, κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας στις 15.3.2017 και την ενημερωτική συνάντηση που είχαμε μαζί σας, η Ομοσπονδία μας επιθυμεί να λάβει γνώση με τη χορήγηση αντιγράφου της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και της FRAPORT για την υποστήριξή της στον τομέα της πυρασφάλειας των αεροδρομίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει η FRAPORT.
Ήδη με το παρόν ζητούμε έχοντας ιδιαίτερο έννομο συμφέρον προς τούτο να μας χορηγηθεί επίσημο αντίγραφο της άνω σύμβασης προκειμένου να το μελετήσουμε.
Το έννομο συμφέρον μας εδράζεται στον θεσμικό ρόλο της Ομοσπονδίας μας, που απορρέει από το καταστατικό μας και ο οποίος συνίσταται μεταξύ άλλων στο σκοπό της υπεράσπισης των θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και την αναβάθμιση αυτού. Γνωρίζουμε ότι το πρόσφατα εκδοθέν Π.Δ. 11/2017 (ΦΕΚ Α΄ 25/2.3.2017) για την ίδρυση νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και την αναδιάρθρωση υφιστάμενων Πυροσβεστικών Σταθμών και Υπηρεσιών εντός αερολιμένων μολονότι δεν το αναφέρει ρητά, είχε ως ουσιαστική του βάση την ανάληψη της διαχείρισης σειράς αεροδρομίων από την FRAPORT. Περαιτέρω στη συνέχεια του άνω Π.Δ/τος εκδόθηκε το Π.Δ 13/2017 (ΦΕΚ Α΄27/3.3.2017) με το οποίο επέρχονται σειρά δυσμενών για τους υπαλλήλους τροποποιήσεων στον υφιστάμενο Κανονισμό Μεταθέσεων και στη βάση του οποίου έλαβαν χώρα πρόσφατα αποφάσεις για μεταθέσεις υπαλλήλων του Π. Σ. στις νεοϊδρυθείσες Υπηρεσίες αεροδρομίων. Συνεπώς αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα, χωρίς κανείς να το ομολογεί, ότι η σύμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος με την FRAPORT απετέλεσε την ουσιαστική βάση των δυσμενών για τους υπαλλήλους νομοθετικών ρυθμίσεων και αποφάσεων.
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα σας καλούμε, όπως στο πλαίσιο της διαφανούς χρηστής διοίκησης, μας χορηγήσετε το αιτούμενο αντίγραφο της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και της FRAPORT, για την υποστήριξή της στον τομέα της πυρασφάλειας των αεροδρομίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει η FRAPORT.
Το αίτημά μας αυτό είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμο και πρέπει εκ μέρους σας να ικανοποιηθεί δεδομένου ότι η εν λόγω σύμβαση αντίγραφο της οποίας ζητάμε, συνιστά δημόσιο έγγραφο.
Παρακαλούμε για τις άμεσες επί του θέματος ενέργειές σας.