Μείωση περιουσιακών στοιχείων ευρωπαϊκών τραπεζών

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Μειώθηκε ετησίως το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην ΕΕ κατά 3,5%, σε 32,8 τρισεκατομμύρια ευρώ.
Επίσης ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες σε 3,9%.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τα Ενοποιημένα Τραπεζικά Δεδομένα (CBD) σε σχέση με τα τέλη Μαρτίου 2018, ένα σύνολο δεδομένων του τραπεζικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που καταρτίστηκε σε ενοποιημένη βάση σε επίπεδο ομίλου. Με την τρέχουσα δημοσίευση, το πλαίσιο αναφοράς για την CBD επικαιροποιήθηκε ώστε να ενσωματωθεί η αναθεώρηση των τεχνικών κανόνων εφαρμογής (ITS) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), οι οποίες οφείλονται κυρίως σε τροποποιήσεις στην ταξινόμηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και τη μέτρηση των απομειωμένων στοιχείων ενεργητικού μετά την εφαρμογή του προτύπου IFRS 9.
Η τριμηνιαία CBD καλύπτει τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάλυση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ, ένα υποσύνολο των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο σύνολο δεδομένων στο τέλος του έτους. Τα στοιχεία για το τέλος Μαρτίου 2018 αφορούν 386 τραπεζικούς ομίλους και 2.855 ανεξάρτητους πιστωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και υποκαταστημάτων του εξωτερικού), καλύπτοντας σχεδόν το 100% του ισολογισμού του τραπεζικού τομέα της ΕΕ. Αυτό το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεικτών όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, τους ισολογισμούς, τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση, την ποιότητα του ενεργητικού, το βάρος του ενεργητικού, την κεφαλαιακή επάρκεια και τη φερεγγυότητα. Τα σύνολα και οι δείκτες δημοσιεύονται για το πλήρες δείγμα του τραπεζικού κλάδου.