Μείωση παραβόλων νομίμων μεταναστών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τη μείωση των παραβόλων των νομίμων μεταναστών τρίτων χωρών καθώς τα υφιστάμενα δεν συμβαδίζουν με την αρχή της αναλογικότητας αναφέρεται σε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα:
– Με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας: «Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων» προωθούνται οι αναγκαίες προσαρμογές στην ελληνική νομοθεσία, σε συνέχεια της εκκίνησης επίσημης διαδικασίας παράβασης κατά της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο 2017, με την αποστολή σχετικής προειδοποιητικής επιστολής. Η εν λόγω προειδοποιητική επιστολή αφορά, κατά το ένα μέρος της, τα τέλη που επιβάλλονται για την έκδοση αδειών διαμονής δυνάμει των Οδηγιών 2003/109/ΕΚ, 2003/86/ΕΚ, 2004/114/ΕΚ, 2005/71/ΕΚ, 2009/50/ΕΚ και 2011/98/ΕΚ.
Συγκεκριμένα, θεωρείται ότι το ποσό των 400€  για την έκδοση άδειας διαμονής για επί μακρόν διαμένοντες, καθώς και τα ποσά που κυμαίνονται μεταξύ 150€ και 450€ για την έκδοση ενιαίας άδειας διαμονής, «Μπλε κάρτας» και αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση, σπουδές ή έρευνα δεν τηρούν την αρχή της αναλογικότητας και αποτελούν εμπόδιο στην άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών, στο πλαίσιο των αντιστοίχων Οδηγιών.
Με την παρούσα ρύθμιση, ανασχεδιάζεται το σύστημα που αφορά στο ύψος των παραβόλων, τα οποία εισπράττονται για την κατάθεση αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, λαμβανομένων υπόψη, τόσο της ανάγκης προσαρμογής στις επιταγές του δικαίου ΕΕ, όσο και της ανάγκης διατήρησης της οικονομικής ισορροπίας του συστήματος χορήγησης αδειών διαμονής.
Ειδικότερα, μειώνεται το ύψος των παραβόλων σε μια σειρά κατηγοριών  αδειών διαμονής, οι οποίες εκδίδονται βάσει Οδηγιών ΕΕ. Με την προκριθείσα επιλογή αποσυνδέεται το ύψος του παραβόλου από τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής και θεσμοθετείται ενιαίο παράβολο, ύψους 150 €, ανεξαρτήτως της διάρκειας των αδειών διαμονής, που εκδίδονται βάσει των ανωτέρω Οδηγιών της ΕΕ, και εκτιμάται η μείωση από 50 -62,5 % αναλόγως του τύπου της άδειας.
Για τον αναπροσδιορισμό του ύψους του παραβόλου εξετάστηκαν βασικοί παράγοντες όπως προκύπτουν από την επιχειρηματολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, ήτοι:
α) η οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγονται τα τέλη για τον αιτούντα και
β) το πραγματικό κόστος διεκπεραίωσης των αιτήσεων για άδειες διαμονής, επίσης σε σύγκριση με τα τέλη για την έκδοση παρόμοιων εγγράφων σε πολίτες της χώρας και πολίτες ΕΕ.
Ως εκ τούτου, χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια αναφοράς οι κατώτατες εθνικές μηνιαίες αποδοχές (683,76 ευρώ σύμφωνα με στοιχεία EUROSTAT /18.02.2015), καθώς και το απαιτούμενο ποσό για την έκδοση διαβατηρίου. Περαιτέρω, εξετάστηκε το ύψος των παραβόλων σε λοιπά κ-μ.
Προκειμένου να μειωθούν σε ένα βαθμό οι απώλειες εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, με το ίδιο σχέδιο διατάξεων αυξάνεται το ύψος των παραβόλων σε ορισμένες κατηγορίες (εθνικών) αδειών διαμονής, καθώς και σε κάποια πρόστιμα και εισάγονται νέα τέλη/παράβολα σε στάδια της διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής.
Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι  υφίσταται  στην ελληνική έννομη τάξη «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» (ν.4251/2014), με τις διατάξεις του οποίου κωδικοποιήθηκε η νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την εδραίωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής, κρίθηκε ως σκόπιμη η τροποποίηση και συμπλήρωση του Κώδικα, όπου απαιτείται, ώστε να επιτυγχάνεται η ενότητα και ασφάλεια δικαίου και να διευκολύνεται τυχόν περαιτέρω μελλοντική κωδικοποίηση.
Παράλληλα, μετά την ψήφιση της προτεινόμενης ρύθμισης, θα υπάρξει άμεση κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να τερματιστεί η επίσημη διαδικασία παράβασης κατά της Ελλάδας.
Το νέο παράβολο θα είναι ενιαίο και ανεξάρτητα από την διάρκεια ισχύος της άδειας παραμονής, καθώς καθορίζεται στα 150 ευρώ, ενώ μέχρι τώρα ήταν 400 ευρώ κάθε χρόνο.
Όπως είπε από την μείωση αυτή θα προκύψει διαφορά 14 εκατομμυρίων ευρώ στα έσοδα του προϋπολογισμού η οποία θα καλυφθεί από αύξηση παράβολων σε άλλες κατηγορίες.
Στην ίδια τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής υπάρχει ρύθμιση ώστε να συνεχίζεται η υγειονομική ασφάλιση και περίθαλψη παιδιών νόμιμων μεταναστών και μετά την ενηλικίωσή τους.
– Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών, τα οποία ενόσω μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους καλύπτονται ασφαλιστικά από έναν εκ των γονέων τους, μετά την ενηλικίωσή τους, όταν ανανεώνουν την άδεια διαμονής του είτε για σπουδές είτε ως άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς είτε ως αυτοτελή διακόπτεται η ασφάλισή τους ακόμα και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ασφάλισή τους ομοίως με τα ημεδαπά τέκνα. Εάν ο γονέας έχει καταστεί ανασφάλιστος ενόψει της οικονομικής κρίσης, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 31 του ν.4452/2017.