Μείωση κινδύνων πληρωμών τραπεζών

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Την κοινή στρατηγική για τη μείωση του κινδύνου απάτης στις χονδρικές πληρωμές, όπως δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγοράς (CPMI), ο παγκόσμιος πρότυπος ρυθμιστής πληρωμών, εκκαθάρισης, διακανονισμού και συναφών συμφωνιών, εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Σε ανακοίνωση υπογραμμίζεται «Η στρατηγική στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας των πληρωμών χονδρικής που περιλαμβάνουν δίκτυα ανταλλαγής μηνυμάτων, τράπεζες, υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και καλύπτει όλους τους τομείς που σχετίζονται με την πρόληψη, τον εντοπισμό, την ανταπόκριση και την επικοινωνία σχετικά με την απάτη. Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τους φορείς εκμετάλλευσης και τους συμμετέχοντες στα συστήματα χονδρικής πληρωμής και τα δίκτυα ανταλλαγής μηνυμάτων, καθώς και τους αντίστοιχους εποπτικούς, ρυθμιστικούς και εποπτικούς φορείς.»
«Τα εξελιγμένα περιστατικά απάτης τα τελευταία χρόνια υπογράμμισαν τη σημασία της ενίσχυσης της ασφάλειας των πληρωμών χονδρικής για να εξασφαλιστεί διαχρονική εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα», δήλωσε ο Benoît Cœuré, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και προέδρου της CPMI.
«Η επιτυχία αυτού του σχεδίου εξαρτάται από την καθαρή οικειοποίηση και την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα».