Μείωση επιχειρηματικών δανείων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Τα πιστωτικά πρότυπα για δάνεια προς επιχειρήσεις μειώθηκαν σημαντικά σε καθαρούς όρους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών δανείων του Απριλίου 2018 (BLS). Η καθαρής χαλάρωσης (-8%) των πιστοδοτικών κριτηρίων – δηλαδή οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές των τραπεζών ή τα κριτήρια έγκρισης δανείων – ακολουθεί τα αμετάβλητα πιστωτικά πρότυπα (0%) για δάνεια προς επιχειρήσεις κατά το προηγούμενο τρίμηνο και ήταν ισχυρότερη από ό, γύρο έρευνας. Επιπλέον, τα πιστοδοτικά κριτήρια για δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας υποχώρησαν περαιτέρω (καθαρό ποσοστό των τραπεζών αναφοράς σε -11%, μετά το -6%) και τα πιστοδοτικά κριτήρια για την καταναλωτική πίστη και τα άλλα δάνεια προς τα νοικοκυριά μειώθηκαν κάπως (-3% -1%). Στα τρία τμήματα, η ανταγωνιστική πίεση, οι αντιλήψεις κινδύνου και η ανοχή των κινδύνων από τις τράπεζες είχαν μια χαλαρή επίδραση στα πιστωτικά πρότυπα, ενώ το κόστος κεφαλαίων των τραπεζών και οι περιορισμοί του ισολογισμού ήταν σε γενικές γραμμές ουδέτεροι. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2018, οι τράπεζες αναμένουν καθαρή χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων και στα τρία τμήματα.
Οι συνολικοί όροι και οι προϋποθέσεις των τραπεζών (δηλαδή οι πραγματικοί όροι και οι προϋποθέσεις των τραπεζών που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση δανείου) για νέα δάνεια μειώθηκαν σε όλες τις κατηγορίες δανείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, κυρίως λόγω της μείωσης των περιθωρίων στις μέσες χορηγήσεις. Επιπλέον, μειώθηκαν τα περιθώρια για δάνεια υψηλότερου κινδύνου για δάνεια προς επιχειρήσεις και δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας.
Η καθαρή ζήτηση εξακολούθησε να αυξάνεται σε όλες τις κατηγορίες δανείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η καθαρή αύξηση της ζήτησης για δάνεια προς επιχειρήσεις οφείλεται κυρίως στις πάγιες επενδύσεις, στις δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών και στο γενικό επιτόκιο. Η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια συνέχισε να οφείλεται κυρίως στο χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων, στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και, σε μικρότερο βαθμό από ό, τι στο προηγούμενο τρίμηνο, στις ευνοϊκές προοπτικές της αγοράς κατοικίας. Οι δαπάνες για διαρκή αγαθά, το χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών συνέχισαν να συμβάλλουν θετικά στην καθαρή ζήτηση για καταναλωτική πίστη και άλλους δανεισμούς προς τα νοικοκυριά.
Όσον αφορά τον αντίκτυπο του προγράμματος αγοράς ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ, οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι η APP είχε θετικό αντίκτυπο στα περιουσιακά τους στοιχεία, τη ρευστότητα και τις συνθήκες χρηματοδότησης της αγοράς τους τελευταίους έξι μήνες, κερδοφορία ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων περιθωρίων καθαρού επιτοκίου. Η ΠΕΕ συνέχισε να έχει καθαρό αντίκτυπο στη διευκόλυνση των όρων και προϋποθέσεων και είχε θετικό αντίκτυπο στους όγκους δανεισμού στις κατηγορίες δανείων. Το επιτόκιο της καθαρής διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ (DFR), αν και έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών, εκτιμάται από τις τράπεζες ότι είχε θετικό αντίκτυπο στους όγκους δανεισμού. Τέλος, οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ θεωρούν ότι το σημερινό επίπεδο των πιστωτικών τους προτύπων είναι αυστηρότερο σε όλες τις κατηγορίες δανείων σε σύγκριση με το ιστορικό εύρος των πιστωτικών προτύπων από το 2003. Ταυτόχρονα, το BLS, το οποίο διεξάγεται τέσσερις φορές το χρόνο, αναπτύχθηκε από το Ευρωσύστημα προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση της συμπεριφοράς δανεισμού των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ. Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν στην έρευνα του Απριλίου 2018 αφορούν μεταβολές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 και προσδοκίες για μεταβολές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων BLS του Απριλίου του 2018, η συγκέντρωση των δεδομένων BLS μεταξύ των χωρών και των ερωτημάτων βελτιώθηκε και εναρμονίστηκε περαιτέρω. Η μέθοδος ενισχυμένης συνάθροισης εφαρμόστηκε σε όλα τα αποτελέσματα BLS της ζώνης του ευρώ και του εθνικού BLS στο τρέχον ερωτηματολόγιο BLS, συμπεριλαμβανομένων και των πίσω δεδομένων. Το BLS του Απριλίου 2018 διεξήχθη μεταξύ 15 Μαρτίου και 3 Απριλίου 2018. Σε αυτόν τον γύρο BLS, το μέγεθος δείγματος της έρευνας επεκτάθηκε από 143 σε 149 τράπεζες, αντανακλώντας τις αυξήσεις σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ, προκειμένου να καταστεί το δείγμα ακόμη πιο αντιπροσωπευτικό. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 100%.