Μείωση επιχειρηματικών δανείων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Τα πιστωτικά πρότυπα παρέμειναν γενικά αμετάβλητα τόσο για δάνεια προς επιχειρήσεις όσο και για στεγαστικά δάνεια ενώ η ζήτηση για δάνεια προς επιχειρήσεις μειώθηκε και η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε περαιτέρω.
Ειδικότερα η καθαρή ζήτηση για δάνεια προς επιχειρήσεις υποχώρησε το τέταρτο τρίμηνο του 2019 (την πρώτη φορά που παρατηρήθηκε από το τέταρτο τρίμηνο του 2013), παρά τις προσδοκίες των τραπεζών να παραμείνουν σταθερές συνολικά. Αυτή η υποχώρηση της καθαρής ζήτησης βασίστηκε ευρέως σε πολλές μεγαλύτερες και μικρότερες χώρες της ζώνης του ευρώ. Η ζήτηση για δάνεια προς επιχειρήσεις συνέχισε να υποστηρίζεται από το χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων και, σε μικρότερο βαθμό, από τις δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Αντίθετα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες για πάγια επένδυση έπαψαν να συμβάλλουν θετικά στη ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις. Καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω του χαμηλού γενικού επιπέδου των επιτοκίων, ενώ οι θετικές προοπτικές της αγοράς κατοικίας και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών συνέβαλαν θετικά. Η χρήση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης συνέχισε να έχει ελαφρώς αρνητικές επιπτώσεις στη ζήτηση. Εν τω μεταξύ, η καθαρή ζήτηση για καταναλωτική πίστη και άλλα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2019, λόγω του χαμηλού γενικού επιπέδου των επιτοκίων, της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των αυξημένων δαπανών για τα διαρκή αγαθά.
Οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ ανέφεραν ότι οι ρυθμιστικές ή εποπτικές ενέργειες εξακολούθησαν να ενισχύουν τις κεφαλαιακές τους θέσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, καθώς και να επιταχύνουν τα πιστωτικά πρότυπα σε όλες τις κατηγορίες δανείων (αναμένεται περαιτέρω αυστηρότητα κατά τους επόμενους έξι μήνες).
Οι τράπεζες των εναγομένων ανέφεραν επίσης ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΑΕ) είχαν μικρότερο αυστηρότερο αντίκτυπο στα πιστωτικά πρότυπα για δάνεια προς επιχειρήσεις και καταναλωτική πίστη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 (και σε γενικές γραμμές ουδέτερη επίπτωση στα πιστωτικά πρότυπα για στεγαστικά δάνεια). Οι αντιλήψεις κινδύνου και η αποστροφή κινδύνου ήταν οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στον αυστηρότερο αντίκτυπο των δεικτών μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Όσον αφορά τον αντίκτυπο της τρίτης σειράς πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO-III), οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν τη ρευστότητα TLTRO-III σε μεγάλο βαθμό για τη χορήγηση δανείων στον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα. Δεδομένων των ελκυστικών συνθηκών που επικρατούν στις επιχειρήσεις του TLTRO-III, το κίνητρο κερδοφορίας ήταν ο σημαντικότερος λόγος για την συμμετοχή των τραπεζών μέχρι στιγμής. Όσον αφορά τις δανειοδοτικές τους πολιτικές, οι τράπεζες ανέφεραν ότι οι πράξεις TLTRO-III είχαν καθαρό αντίκτυπο στις προθεσμίες και τους όρους κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, με μικρότερη επιβράδυνση των επιπέδων πιστοδοτήσεων και θετικό καθαρό αντίκτυπο στους όγκους δανεισμού.
Η έρευνα τραπεζικών δανείων στη ζώνη του ευρώ, η οποία διεξάγεται τέσσερις φορές το χρόνο, αναπτύχθηκε από το Ευρωσύστημα προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση της συμπεριφοράς δανεισμού των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ. Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν στην έρευνα του Ιανουαρίου 2020 αφορούν τις μεταβολές που παρατηρήθηκαν στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 και τις αναμενόμενες αλλαγές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Ο κύκλος της έρευνας για τον Ιανουάριο του 2020 διεξήχθη μεταξύ 6 και 27 Δεκεμβρίου 2019. Συνολικά 144 τράπεζες συμμετείχαν σε αυτή τη φάση, με ποσοστό ανταπόκρισης 100%.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail