Μείωση εισφοράς πολιτικών

ΒΟΥΛΗ

Σημαντικές μειώσεις στα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που οφείλουν να πληρώσουν για τα εισοδήματα του 2016 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι γενικοί και οι ειδικοί γραμματείς υπουργείων, οι διοικούντες τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι διοικητές των Ανεξάρτητων Αρχών προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων διατάξεων του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Με τις συγκεκριμένες διατάξεις αναμορφώθηκε η κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους φορολογούμενους με ετήσια ατομικά φορολογητέα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα καταργήθηκε το ειδικό καθεστώς ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα πολιτικά πρόσωπα το οποίο προέβλεπε ότι τα συνολικά τους εισοδήματα από όλες τις πηγές φορολογούνται με αυξημένο συντελεστή εισφοράς 8%.
Στο ειδικό αυτό καθεστώς αυξημένης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης υπάγονταν ειδικότερα τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα:
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Πρωθυπουργός
Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Βουλής
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Υπουργοί
Αναπληρωτές Υπουργοί
Υφυπουργοί
Βουλευτές
Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων
Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Περιφερειάρχες
Ευρωβουλευτές
Δήμαρχοι
Οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών καθώς και των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές.
Με το νέο καθεστώς υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, όλα τα παραπάνω πρόσωπα εξομοιώνονται με τους υπόλοιπους φορολογούμενους. Δηλαδή και αυτοί οφείλουν πλέον να πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης με βάση τη νέα κλίμακα υπολογισμού, η οποία ισχύει για τα εισοδήματα του 2016 όλων των φυσικών προσώπων.
Με την κλίμακα αυτή η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εξής:
– 0% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος
– 2,2% για το τμήμα εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ
– 5% για το τμήμα εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ
– 6,5% για το τμήμα εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ
– 7,5% για το τμήμα εισοδήματος από τα 40.001 έως και τα 65.000 ευρώ
– 9% για το τμήμα εισοδήματος από τα 65.001 έως και τα 220.000 ευρώ
– 10% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.