Κρυφό χαράτσι στους συνταξιούχους

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

«Εκτός από τις 18 γνωστές μειώσεις σε συντάξεις και επιδόματα, ο περίφημος νόμος Κατρούγκαλου επέβαλε και μια ακόμα μείωση, εν αγνοία των συνταξιούχων.
Με το άρθρο 102 θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ η οποία παρακρατείται από όλες τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στον λογαριασμό κοινωνικής πολιτικής με σκοπό την οικονομική ενίσχυση ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ενιαίου Δίκτυου Συνταξιούχων.
Ειδικότερα υπογραμμίζεται «Με βάση την διάταξη παρακρατήθηκε για το τελευταίο επτάμηνο του 2016 1.786.438 ευρώ και έπεται συνέχεια.
Στην υπ’αρίθμ. Φ.80000 / 1075 / 21-7-2016 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επισημαίνεται: «ότι η διάταξη δεν αφορά συνταξιούχους ΟΑΕΕ για τους οποίους παρακρατείται η εισφορά υπέρ της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιούχων ΟΑΕΕ βάσει της διάταξης του αρ.69 του Ν.3863/2010 καθώς και ενώσεις προσώπων για τις οποίες παρακρατείται εισφορά με βάση άλλες διατάξεις».
Επίσης με την υπ’αρίθμ. 49426/1751/ΦΕΚ 4921 Β/30-12-2016 εκδοθείσα υπουργική απόφαση τα παρακρατούμενα ποσά προβλέπεται να αποδίδονται σε τρεις ομοσπονδίες- που κατέθεσαν αίτηση κατά την υπουργική απόφαση αίτηση – ως εξής: Κατά 64% στην Ομοσπονδία συνταξιούχων ΙΚΑ- ΕΤΑ, κατά 32% στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων και κατά 4%  στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας.
Δηλαδή με βάση την Υπουργική Απόφαση και με τα στοιχεία παρακράτησης για το 2016 προκύπτει:1.786.438 δια 7 μήνες αντιστοιχεί σε 255.205 ευρώ το μήνα.
Διαιρώντας το ποσό των 255.205,00 της μηνιαίας παρακράτησης με το 0,20 ευρώ που είναι η μηνιαία εισφορά ανά συνταξιούχο προκύπτει ότι έγινε παρακράτηση σε 1.276.025 συνταξιούχους οι οποίοι δεν είναι μέλη σε κανένα Σύλλογο Συνταξιούχων.
Η δε μηνιαία χρηματική κατανομή έχεις ως εξής:
Α) Για την Ομοσπονδία των Συνταξιούχων ΙΚΑ- ΕΤΑ:
255.205 Χ 64% = 163.331 ευρώ  το μήνα.
Β) Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Υπαλλήλων:
255.205 Χ 32% = 81.665 ευρώ το μήνα.
Γ) Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας:
255.205 Χ 4%= 10.208 ευρώ το μήνα.
Επισημαίνεται δε ότι η σχετική διάταξη που δίνει το δικαίωμα σε όσους συνταξιούχους δεν επιθυμούν τη θεσπισθείσα παρακράτηση να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του Ασφαλιστικού τους φορέα (τεθείσα για να καλύψει την προφανή αντισυνταγματικότητα), στερείται παντελώς ουσιαστικής και πρακτικής σημασίας, αφού η πλειοψηφία των συνταξιούχων, σίγουρα δεν μελέτησε, άρθρο προς άρθρο και παράγραφο προς παράγραφο το Νόμο 4387/2016 και ούτε ενημερώθηκαν για την αποδοχή ή όχι της επιβαλλόμενης παρακράτησης.
Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων σε επιστολή του προς την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, επισημαίνει ότι «για τις μεθοδεύσεις αυτές προκύπτουν αναμφισβήτητα όχι μόνον σοβαρές πολιτικές ευθύνες, αλλά και άλλου είδους ευθύνες και ζητά  την ανάκληση της εκδοθείσας υπουργικής απόφασης καθώς και την κατάργηση της διάταξης αυτής γιατί είναι μια νέα περικοπή στις συντάξεις καθώς και την άμεση απόδοση των παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών στους συνταξιούχους».
Η υπουργική απόφαση είναι:
ΘΕΜΑ: «Υπουργική απόφαση εφαρμογής άρθρου 102 Ν.4387/2016»
Στο κεφάλαιο Θ΄ του Νόμου 4387/2016 με τον τίτλο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ και στο άρθρο  102 με τον υπότιτλο
Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων, ορίζεται ότι:
«1. Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.
2. Όσοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου.
4. Η  παρακράτηση αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος», δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2016, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι ο Νόμος δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου 2016.
Με την  υπ’αρ.Φ80000/ οικ.26392/1075/ 21-7-2016 εγκύκλιο υπογραφόμενη από τον Υφυπουργό Κο Αναστάσιο Πετρόπουλο, εξαιρούνται της παρακράτησης οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ για τους οποίους παρακρατείται χωρίς αίτησή τους εισφορά υπέρ της Ομοσπονδίας και των σωματείων συνταξιούχων ΟΑΕΕ βάση του άρθρου 69 του Ν.3863/2010 και όχι του άρθρου 64 όπως λανθασμένα αναφέρει η εγκύκλιος.
Επίσης εξαιρούνται ενώσεις προσώπων για τις οποίες με αίτησή των μελών τους- συνταξιούχων γίνεται παρακράτηση εισφοράς βάση άλλων διατάξεων.
Στη συνέχεια, σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου 102 του Νόμου 4387/2016, εκδόθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2016 η υπ’αριθμόν 49426/1751 Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία στην παράγραφο 6 μεταξύ άλλων αποφασίσθηκαν τα εξής:
«Η προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄) μηνιαία εισφορά 0,20 €, η οποία παρακρατείται υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, πλην των συντάξεων των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, έτους 2016, αποδίδεται κατά ποσοστό 64%  υπέρ της Ομοσπονδίας  Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά ποσοστό 32% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων και κατά ποσοστό 4% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, ποσοστό ανάλογα  με τον αριθμό των συνταξιούχων τους.
Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην απόδοση του ποσού που έχει κατατεθεί στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, σύμφωνα με τις παραπάνω αναλογίες, εντός του πρώτου μήνα του 2017».
Με βάση τα οριζόμενα στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4387/2016, προκύπτουν αντιφάσεις και αμείλικτα ερωτήματα:
1. Ενώ το άρθρο 102 του ν. 4387/2016 προβλέπει την παρακρατούμενη μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ σε όλες ανεξαιρέτως τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, στη συνέχεια στην εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, εξαιρούνται οι συντάξεις των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ χωρίς να τους δίνεται δυνατότητα άρνησης της παρακράτησης του ενός (1) ευρώ το μήνα που προβλέπει το άρθρο 69 του Ν. 3863/2010.
2. Ο Σύλλογός μας, που σκοπό έχει την προστασία των δικαιωμάτων όλων των Ελλήνων συνταξιούχων μετά από διερεύνηση διαπίστωσε ότι, από την παρακράτηση της  εισφοράς αυτής εξαιρέθηκαν οι συνταξιούχοι που είναι εγγεγραμμένα μέλη σε Σωματεία Συνταξιούχων και με την αίτηση εγγραφής τους, χορήγησαν το δικαίωμα στα Συνταξιοδοτικά τους Ταμεία να παρακρατείται η μηνιαία συνδρομή τους, ως μελών και να αποδίδεται στα Σωματεία. Δηλαδή συμπερασματικά υφίστανται την θεσπισθείσα από το άρθρο 102 του ν. 4387/2016 παρακράτηση μηνιαίας εισφοράς, ποσοστού 0,20 ευρώ μηνιαίως επί των κυρίων συντάξεων, ΜΟΝΟΝ οι συνταξιούχοι που δεν είναι μέλη Σωματείων, δηλαδή υφίσταται την παρακράτηση η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων συνταξιούχων, εκ του συνόλου των 2.400.000 περίπου που είναι οι Έλληνες συνταξιούχοι.
3. Όπως προκύπτει από την άνω Υπουργική Απόφαση χωρίς τη συναίνεση των συνταξιούχων σημαντικότατα ποσά κατανέμονται και πριμοδοτούν με αυθαίρετο τρόπο κατά ποσοστό 64% την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά ποσοστό 32% την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων και κατά ποσοστό 4% την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας. Αναφέρεται δε στην υπουργική απόφαση ότι η κατανομή γίνεται ανάλογα με τον αριθμό συνταξιούχων τους χωρίς να διευκρινίζεται σε αυτή εάν στον αριθμό των συνταξιούχων περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που είναι εγγεγραμμένα με αίτησή τους  μέλη των Ομοσπονδιών, ή ανεξαιρέτως όλοι οι συνταξιούχοι των σχετικών κλάδων που αυθαίρετα τους παραχωρούνται προς οικειοποίηση.
4. Η μηνιαία εισφορά του 0,20 ευρώ στις κύριες συντάξεις που θεσπίσθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4387/2016, είναι στην πραγματικότητα μία ακόμη μείωση συντάξεων, ανάμεσα στις τόσες μειώσεις που υπέστησαν οι Έλληνες συνταξιούχοι στα επτά χρόνια του μνημονιακού Αρμαγεδώνα.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 102 που δίνει το δικαίωμα σε όσους συνταξιούχους δεν επιθυμούν τη θεσπισθείσα παρακράτηση, να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του Ασφαλιστικού τους φορέα (τεθείσα για να καλύψει την προφανή αντισυνταγματικότητα), στερείται παντελώς ουσιαστικής και πρακτικής σημασίας, αφού η πλειοψηφία των συνταξιούχων, σίγουρα δεν μελέτησε, άρθρο προς άρθρο και παράγραφο προς παράγραφο το Νόμο 4387/2016  και ούτε ενημερώθηκαν για την αποδοχή ή όχι της επιβαλλόμενης παρακράτησης.»
Το  ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ είναι κατηγορηματικά αντίθετο στις μεθοδεύσεις αυτές σε βάρος των συνταξιούχων. Επισημαίνουμε ότι για τις μεθοδεύσεις αυτές προκύπτουν αναμφισβήτητα όχι μόνον σοβαρές πολιτικές ευθύνες, αλλά και άλλου είδους ευθύνες και  ΖΗΤΑ την ανάκληση της εκδοθείσας υπουργικής απόφασης καθώς και την κατάργηση της διάταξης αυτής γιατί είναι μια νέα περικοπή στις συντάξεις και την άμεση απόδοση των παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών στους συνταξιούχους.