Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Στις 27 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2017:
• Είκοσι (20) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
• Ένας (01) Πλοίαρχος Τεχνικός
• Τέσσερις (04) Πλοίαρχοι Υγειονομικοί
• Είκοσι πέντε (25) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
• Είκοσι οκτώ (28) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
• Δεκατέσσερις (14) Πλωτάρχες Τεχνικοί
Εξαιρέθηκαν ένας (1) Πλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ένας (1) Πλωτάρχης (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)  και  για το ίδιο έτος, τρείς (3) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ένας (1) Πλωτάρχης (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) ανεστάλη.
Συνολικά:
α) Δεκατέσσερις (14) Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι έξι (6) αρχαιότεροι εξ αυτών:
1. Θεοφίλου Ανδρέας του Ιωάννη (Α.Μ. 846)
2. Λαμπρόπουλος  Αθανάσιος του Αριστείδη (Α.Μ. 847)
3. Ρουσάκης  Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 848)
4. Σούλος  Δημήτριος του Βασιλείου (Α.Μ. 851)
5. Κοντομάρης Σπυρίδων του Δημητρίου (Α.Μ. 855)
6. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθίου (Α.Μ. 859)
προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.
β) Ένας (1) Πλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό».
γ) Πέντε (5) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.
δ) Ένας (1) Πλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός κρίθηκε ως «Προακτέος».
ε) Τρεις (3) Πλοίαρχοι Λ.Σ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και ο αρχαιότερος εξ αυτών, Πλοίαρχος Λ.Σ. Υγειονομικός Σοφούλης Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ.Ε. 63) προάγεται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. Υγειονομικού προς κάλυψη κενής οργανικής θέσης.
στ) Μία (1) Πλοίαρχος Λ.Σ. Υγειονομικός κρίθηκε ως «Παραμένουσα στον ίδιο βαθμό».
ζ) Είκοσι (20) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και πέντε (5) ως  «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό».
η) Είκοσι πέντε (25) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και τρεις (3) ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό». Ο αρχαιότερος εκ των ανωτέρω «Προακτέων» Πλωταρχών (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)  προάγεται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς κάλυψη κενής οργανικής θέσης.
θ) Δώδεκα (12) Πλωτάρχες Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και δύο (02) ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό».