Κοινή επιτροπή Ελλάδας-Ρωσίας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Υπεγράφει το κείμενο μεταξύ των δύο μερών, «Όροι Λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής Ελλάδος – Ρωσίας για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών», το οποίο υλοποιεί το Άρθρο 5 της συμφωνίας Ελλάδος – Ρωσίας για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, που υπεγράφη στις 21 Φεβρουαρίου 2000 και κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο με τον νόμο 2951/2001.
Το κείμενο που υπέγραψαν τα δύο μέρη και το ΦΕΚ του νόμου για τη συμφωνία είναι:
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
της Κοινής Επιτροπής για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης
και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
1. Γενικές διατάξεις
Οι παρόντες Όροι Λειτουργίας καθορίζουν τη σύνθεση, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (εφεξής αναφερόμενη ως «Κοινή Επιτροπή») σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 2000 (εφεξής αναφερόμενη ως «Συμφωνία»).
2. Σύνθεση της Κοινής Επιτροπής
1. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Συμφωνίας. Οι αρμόδιοι φορείς του κάθε Μέρους της Συμφωνίας ορίζουν τουλάχιστον τρεις εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή, ίσους σε αριθμό.
2. Οι αρμόδιοι φορείς των Μερών της Συμφωνίας ενημερώνονται αμοιβαία εγγράφως για τους εκπροσώπους τους στην Κοινή Επιτροπή. Η αντιπροσωπεία αποτελείται από έναν Επικεφαλής και μέλη.
3. Εφόσον χρειαστεί, η Κοινή Επιτροπή δύναται να καλέσει εμπειρογνώμονες από κυβερνητικούς οργανισμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την ανταλλαγή απόψεων σε εξειδικευμένα θέματα.
3. Λειτουργίες της Κοινής Επιτροπής
Οι λειτουργίες της Κοινής Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:
1. η διασφάλιση της εφαρμογής της Συμφωνίας,
2. η αντιμετώπιση συγκεκριμένων τεχνικών ζητημάτων, τα οποία προκύπτουν από τη συνεργασία εντός του πλαισίου της Συμφωνίας,
3. η λήψη αποφάσεων επί ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της Συμφωνίας, η εκπόνηση απαραιτήτων διαδικασιών για την εφαρμογή της Συμφωνίας και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις διαφορές που προκύπτουν ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή της Συμφωνίας. Κάθε διαφορά, η οποία δεν επιλύεται κατ’ αυτό τον τρόπο, θα επιλύεται σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Συμφωνίας,
4. η προετοιμασία προγραμμάτων εργασίας για την υλοποίηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της Συμφωνίας,
5. η επεξεργασία προτάσεων και η ενασχόληση με οργανωτικά θέματα αμοιβαίας εκπαίδευσης εμπειρογνωμόνων στον τομέα της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (πρόληψη και αντιμετώπιση),
6. η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών, καθώς και ο σχεδιασμός κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.
4. Διαδικασίες Λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής
1. Οι συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής, όποτε κρίνεται απαραίτητο, θα πραγματοποιούνται εκ περιτροπής στην Ελλάδα και τη Ρωσία.
2. Ο τόπος και ο χρόνος των συνεδριάσεων αποφασίζεται εκ των προτέρων από τους Επικεφαλής της αντιπροσωπείας στην Κοινή Επιτροπή.
3. Ο Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Μέρους, στο έδαφος του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση, διαβιβάζει στον Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του έτερου Μέρους σε γραπτή μορφή την πρόσκληση και την προσωρινή ημερήσια διάταξη της συνάντησης τουλάχιστον 45 ημέρες πριν.
4. Ο Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του έτερου Μέρους μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στην προσωρινή ημερήσια διάταξη.
5. Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη συνάντηση της Κοινής Επιτροπής.
6. Ο Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της φιλοξενούσας χώρας προεδρεύει της συνάντησης της Κοινής Επιτροπής.
7. Τα έξοδα των μελών της Κοινής Επιτροπής που σχετίζονται με συνάντηση της Κοινής Επιτροπής βαρύνουν τα Μέρη της Συμφωνίας σύμφωνα με το Άρθρο 6 αυτής.
8. Τα πρακτικά των συναντήσεων της Κοινής Επιτροπής συντάσσονται σε δύο εξίσου αυθεντικά αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα και εγκρίνονται δια της υπογραφής αμφότερων των Επικεφαλής των αντιπροσωπειών στην Κοινή Επιτροπή. Γλώσσα εργασίας των συναντήσεων είναι η αγγλική.
9. Μεταξύ των συναντήσεων της Κοινής Επιτροπής, οι Επικεφαλής των αντιπροσωπειών διατηρούν επαφή μέσω της διπλωματικής οδού ή δύνανται να χρησιμοποιούν τις απευθείας επαφές μεταξύ των αρμοδίων φορέων που αναφέρονται στο Άρθρο 2 της Συμφωνίας.
5. Τελικές διατάξεις
1. Οι παρόντες Όροι Λειτουργίας τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία της έγκρισής τους από τους Επικεφαλής των αρμοδίων φορέων των Μερών της Συμφωνίας.
2. Οι παρόντες Όροι Λειτουργίας δύναται να τροποποιηθούν με πρωτοβουλία των αρμόδιων φορέων των Μερών της Συμφωνίας, με αμοιβαία συναίνεση.
Οι παρόντες Όροι Λειτουργίας συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν στη Μόσχα, στις _______ Φεβρουαρίου 2018 σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην ελληνική, τη ρωσική και την αγγλική γλώσσα, κείμενα που είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς κατά την εφαρμογή, θα χρησιμοποιείται το αγγλικό κείμενο.