Κατηγοριοποίηση παραβάσεων – όρια προστίμων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης με τίτλο «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 και όρια προστίμων» κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70/30.03.2012), το οποίο προστέθηκε στο ν. 4062/2012 με το άρθρο 24 του ν.4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101/12.6.2018).
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 27 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.
Ειδικότερα:
Άρθρο 01 – Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και καθορίζονται τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας, για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70).
Επίσης, καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου στην περίπτωση υπόχρεου προμηθευτή και ομάδας προμηθευτών, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου για μη τήρηση της υποχρέωσης μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της παρ. 5 του άρθρου 19Α για το έτος αναφοράς 2020 στην περίπτωση που ο υπόχρεος προμηθευτής δεν έχει υποβάλει την έκθεση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ή η έκθεση είναι ελλιπής, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 02 – Κατηγορίες παραβάσεων και καθορισμός ορίου προστίμων
1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα ακόλουθα πρόστιμα:
α) Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της έκθεσης ή/και μη επαλήθευσης της υποβληθείσας έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 €.
β) Σε περίπτωση μη επίτευξης της υποχρεωτικής μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας (6%) από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 19A του ν. 4062/2012 για το έτος αναφοράς 2020, επιβάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης μείωσης εκπομπών (%) και την ποσότητα εκπομπών (tnCO2eq) η οποία υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν στην επίτευξη της υποχρεωτικής μείωσης, ως εξής:
για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση έως 2.7% επιβάλλεται πρόστιμο 100 €/tnCO2eq
και επιπλέον
για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 2.7% και μικρότερη της υποχρεωτικής μείωσης 6% επιβάλλεται πρόστιμο 10 €/tnCO2eq.
Το ελάχιστο όριο προστίμου είναι 1.000 €.
γ) Σε περίπτωση υποβολής της έκθεσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 η οποία είναι ελλιπής ή/και τα στοιχεία είναι ανακριβή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 5.000 €, με την επιφύλαξη ότι δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με την περίπτ. α΄ λόγω μη επαλήθευσης της έκθεσης για τους ίδιους λόγους. Στην περίπτωση αυτή ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας.
2. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, για τις παραβάσεις των περιπτ. α’ και γ’ το χρηματικό πρόστιμο της παρ. 1 διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής κατ΄εξακολούθηση, ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα, οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας μέχρι του ανωτάτου ορίου των 50.000 €.
Άρθρο 03 – Υπολογισμός προστίμου λόγω μη επίτευξης των υποχρεωτικών μειώσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε περίπτωση μη υποβολής έκθεσης
Σε περίπτωση που υπόχρεος προμηθευτής της παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 δεν έχει υποβάλει την έκθεση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ή την έχει υποβάλει εκπρόθεσμα ή η έκθεση είναι ελλιπής ή τα στοιχεία της είναι ανακριβή ή είναι μη επαληθευμένη, για τον υπολογισμό του βαθμού επίτευξης των υποχρεωτικών μειώσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια που προβλέπονται στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου για το έτος αναφοράς 2020 και την αντίστοιχη επιβολή προστίμου, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με την απόφαση του σημείου 6 του προοιμίου καθώς και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες καυσίμων που έχουν εκτελωνίσει οι ίδιοι και διοχετεύσει στην εγχώρια αγορά και εφαρμόζεται η μέθοδος υπολογισμού του Παραρτήματος Δ του ν. 4062/2012.
Άρθρο 04 – Επιβολή προστίμου στην περίπτωση ομάδας προμηθευτών
1. Σε περίπτωση υποβολής της έκθεσης της παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 από ομάδα προμηθευτών από την οποία προκύπτει μη εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, το ποσό του προστίμου του άρθρου 2 επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ των προμηθευτών της παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 που συμμετέχουν στην ομάδα και προμηθεύουν καύσιμα των οποίων η σταθμισμένη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπερβαίνει τα 88,5 gCO2eq/MJ σύμφωνα με το σημείο 5 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ του ν.4062/2012.
2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της έκθεσης της παρ. 2 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 από ομάδα προμηθευτών ή/και μη επαλήθευσης της έκθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ίδιο άρθρο ή υποβολής έκθεσης η οποία είναι ελλιπής ή/και τα στοιχεία της είναι ανακριβή, το ποσό του προστίμου του άρθρου 2 επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ όλων των προμηθευτών της παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 που συμμετέχουν στην ομάδα.
Άρθρο 05 – Διαδικασία επιβολής προστίμων
1. Τα πρόστιμα του άρθρου 2 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγων Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Τα πρόστιμα του άρθρου 2 εισπράττονται από τις ΔΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδου (ΚΑΕ 3516), υπέρ Πράσινου Ταμείου. Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο με εντολή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την διαδικασία της υπ’αριθμ. 4503/23.11.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 εδαφ.β’ του Ν.3889/2010 “Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 182 Α΄)”» (ΦΕΚ B’ 3184).
Άρθρο 06 – Υποβολή και εξέταση ενστάσεων
1. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου του άρθρου 2 δύναται να υποβληθεί ένσταση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
2. Η εκτέλεση της απόφασης επιβολής προστίμου αναστέλλεται έως την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί τυχόν ένστασης και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίζει επί της ένστασης και τυχόν τροποποίησης ή ακύρωσης της απόφασης επιβολής προστίμου εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 07 – Έναρξη ισχύος-Δημοσίευση
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail