Κατασκευή ΧΥΤΥ Κυθήρων – Αντικυθήρων

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Ξεκίνησε το έργο της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Κυθήρων, Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και η κατασκευή και λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα, συνολικού προϋπολογισμού 2.989.325,00 Ευρώ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (ΠΔΕ).
Το  συνολικό έργο «Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων –Αντικυθήρων»  προϋπολογισμού 4.549.275,29 θα λύσει το συνολικά το μακροχρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα καθώς συμπεριλαμβάνει και τα υποστηρικτικά έργα για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των σκουπιδιών όπως είναι η προμήθεια μονάδας κομποστοποίησης δυναμικότητας 720 τόνων/ετησίως και βοηθητικού εξοπλισμού, η προμήθεια εξοπλισμού συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς απορριμμάτων και η προμήθεια οχήματος συμπίεσης και προώθησης απορριμμάτων. Ενώ παράλληλα ενισχύει δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων και την οικιακή κομποστοποιήση.
Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας και με άλλες δράσεις και παρεμβάσεις θα λύσει οριστικά το πρόβλημα στα απομακρυσμένα νησιά της Περιφέρειας Αττικής.