Κατανομής πιστώσεων στους ΟΤΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Οι όροι, και τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής πιστώσεων σε δήμους και περιφέρειες για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες διευκρινίζονται με εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης οι φορείς υποβάλλουν αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικ. & Αναπτ/κής Πολιτικής ΤΑ), το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται από:
α. Τεχνικό Δελτίο
β. Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
γ. Εκθέσεις- Αυτοψίες ζημιών
δ. Περιγραφή της μεθοδολογίας ανάλυσης του κόστους της ζημίας
ε. Φωτογραφική τεκμηρίωση
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αφορούν αιτήματα για την αντιμετώπιση των, ήδη επελθουσών, ζημιών από θεομηνίες όπως κάθε είδους φυσική καταστροφή ένεκα σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, κατολισθήσεων, χιονοπτώσεων, παγετώνων κλπ.
Σημειώνεται ότι, δεδομένου των περιορισμένων πόρων του εθνικού ΠΔΕ, οι φορείς στην πρότασή τους θα πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα έργα αποκατάστασης ζημιών και όχι σε έργα νέων βελτιωμένων υποδομών.
Τα αιτήματα που αφορούν στην πρόληψη των ζημιών θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα ως προς την αναγκαιότητά τους και άμεσα συνδεδεμένα με την επικείμενη καταστροφή.
Οι δαπάνες που δύνανται να καλυφθούν από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αφορούν σε:
– κατασκευές ,ανακατασκευές ή επεκτάσεις εγκαταστάσεων ή έργων
– προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών μέσων ή τεχνικού ή άλλου υλικού εξοπλισμού
– μελέτες που αναφέρονται αποκλειστικά στα εν λόγω έργα και
– πάσης φύσεως έξοδα που σχετίζονται ευθέως μ΄αυτά
Στη συνέχεια το υπουργείο εξετάζει το αίτημα του φορέα καθώς και την πληρότητα του φακέλου, ενώ δύναται να αιτείται συμπληρωματικά στοιχεία, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Κατόπιν προχωρά, αφού λάβει υπόψη σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας, στην έκδοση της Υπουργικής απόφασης για επιχορήγηση, λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητα του έργου, τη βαρύτητα της ζημίας, τον προϋπολογισμό του έργου καθώς και το όριο των πιστώσεων που έχει καθοριστεί για όλο το ΠΔΕ για κάθε έτος από το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Καθίσταται επομένως αντιληπτό ότι και το ύψος του ποσού της επιχορήγησης είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού των ανωτέρω παραγόντων.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο: Οι χρηματοδοτήσεις στους δικαιούχους φορείς πραγματοποιούνται με κατανομές που εκτελεί η αρμόδια υπηρεσία μας προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αφού κατατεθούν τα απαραίτητα προς τούτο δικαιολογητικά, ήτοι:
α. έγγραφο αίτημα του φορέα προς την Υπηρεσία μας
β. συμπληρωμένο και νόμιμα υπογεγραμμένο το υπ΄ αριθμ (2) συνημμένο έγγραφο «Δελτίο Χρηματοδότησης Δαπανών»
γ. πιστοποιημένους λογαριασμούς, υπογεγραμμένους από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τον ανάδοχο και εγκεκριμένους από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης ή σχετικά τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες
δ. πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται
Τέλος γίνεται γνωστό ότι «στις εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις θα αναγράφεται και το χρονικό όριο ισχύος αυτών (εντός του οποίου θα πρέπει να έχει προχωρήσει η υλοποίησή του), το οποίο είναι ανάλογο του μεγέθους και της έκτασης του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί».

Εγκύκλιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail