Καταβολή Τέλους Διατήρησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καθορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής του Τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016 και προσδιορίζεται το ύψος του οφειλόμενου ποσού για κάθε υπόχρεο. Δημοσιοποιείται ταυτόχρονα, ο Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143), με Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους διατήρησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπέρ του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού του άρθρ. 40, ν. 2773/1999 (Α΄286) και άρθρ. 143, ν. 4001/2011 (Α΄179), εξασφαλίζει για ώριμα έργα που καταβάλλουν το τέλος τη δυνατότητα υλοποίησής τους, ενώ αποθαρρύνει τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα που κατέχουν άδειες, αλλά δεν υλοποιούνται εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.
Το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να καταβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του Πίνακα στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου, ήτοι έως και 12. Ιανουαρίου 2018. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του Τέλους Διατήρησης έτους 2016 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αντίστοιχης άδειας παραγωγής.
Εντός ενός μηνός από την παρέλευση της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. θα καταρτίσει και αναρτήσει στον δικτυακό της τόπο, πίνακα με τους υπόχρεους, οι οποίοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα ποσά που αντιστοιχούν στο Τέλος Διατήρησης έτους 2016 και ακολούθως η ΡΑΕ θα αναρτήσει στον δικτυακό της τόπο πίνακα με τις αντίστοιχες άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι οι υπόχρεοι που έχουν ήδη καταβάλλει, στον λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα ποσά που αντιστοιχούν στο Τέλος Διατήρησης έτους 2016, όπως αυτά καθορίζονται στον Οριστικό  Πίνακα, δεν έχουν καμία περαιτέρω υποχρέωση, από τη δημοσιοποίηση του Οριστικού Πίνακα, όσον αφορά στο ετήσιο Τέλος Διατήρησης έτους 2016.
Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί στον λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., έναντι Τέλους Διατήρησης έτους 2016 από κατόχους αδειών παραγωγής, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα, θα επιστρέφονται από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε στους δικαιούχους τους.
Υπόχρεοι που τυχόν κατέβαλαν στον λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε, έναντι Τέλους Διατήρησης έτους 2016, ποσό που δεν αντιστοιχεί σε αυτό που καθορίστηκε με τον Οριστικό Πίνακα, οφείλουν από τη δημοσίευση της παρούσας, να καταβάλλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας (ήτοι έως και 12.01.2018) το ποσό που υπολείπεται σε σχέση με το αντίστοιχο καθοριζόμενο στον Πίνακα Τέλους Διατήρησης έτους 2016. Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει το καθοριζόμενο, το ποσό αντιλογίζεται από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε και το πλεονάζον θα επιστρέφει στους δικαιούχους τους.
Ο Οριστικός Πίνακας (Πίνακας) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ακολουθώντας το σύνδεσμο http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=TwTIXmU4Akc%3d&tabid=37&language=el-GR